Základní údaje o projektu

Projekt spočíval v tvorbě webové mapové aplikace, v níž jsou zobrazovány vybrané přestupky městské policie a vybrané trestné činy a přestupky Policie ČR. Na projektu spolupracovalo město Uherské Hradiště, Městská policie Uherské Hradiště a Policie ČR (Krajské ředitelství Zlín).

Popis projektu

Hlavním impulsem pro vznik projektu byla možnost zapojit se do programu Ministerstva vnitra ČR – Prevence kriminality. Městská policie měla zájem na získání prostorového pohledu na data, která každodenně zapisuje do své evidence. Hlavním cílem bylo zobrazení výskytu protiprávního jednání v mapě a následná analýza těchto dat. Toto řešení je součástí aktivit, které směřují k prevenci kriminality, tedy ke snižování počtu přestupků.

Do webové mapové aplikace jsou zanášena místa protiprávního jednání, která mají charakter pouliční kriminality. Město bylo rozděleno do menších ploch, ve kterých se sleduje intenzita přestupků a trestných činů. Ke každé ploše lze zobrazit statistiky. Městská policie má navíc přehled o výskytu protiprávního jednání na veřejných prostranstvích, která snímají kamery.

Podstatou řešení je propojení dvou informačních systémů. Do evidence přestupků městské policie byla přidána možnost lokalizace přestupků v mapě. Pravidelně se exportuje celá databáze, ze které se načítají informace do mapového serveru, kde dochází k jejich vizualizaci v mapě.

Mapový projekt e-Analýza bezpečnosti je přístupný na webové adrese http://gis.mesto-uh.cz/mapa/analyza-bezpecnosti/src/index.html. Z mapy je čitelné, ve kterých místech dochází k daným typům přestupků.

Město od roku 2017 používá aktualizovaný mapový portál – dostupný na https://www.mesto-uh.cz/gis

Přenositelnost řešení

V době realizace neměl na úrovni samosprávy ČR projekt obdobu. Projekt se ukázal úspěšný a byl inspirací k zavedení i v jiných městech. Základním prvkem je, aby strážníci městské policie byli ochotní doplňovat do digitální evidence přestupků i místa přestupků (souřadnice). Je třeba zvážit, jaký druh přestupků a trestných činů v mapě zobrazovat. Také je třeba promyslet technické řešení, protože každé město má svoje specifické informační systémy.

Bariéry realizace

Při pilotním provozu se vyskytlo několik chyb v algoritmu (vícečetné výskyty přestupků na jednom místě). V počátku spuštění projektu se objevily problémy při změně již lokalizovaného přestupku a také při vkládání souřadnic.

Zhodnocení zkušeností

Projekt přinesl důležitá data, díky nimž městská policie učinila několik opatření ke snížení výskytu protiprávních činností. Došlo např. k úpravě tras pochůzek hlídek městské policie. Na základě podkladů z e-Analýzy bezpečnosti bude město rozhodovat o rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému.

Úspěšnost projektu dokazuje i ocenění v soutěžích Zlatý erb a EGOVERNMENT THE BEST.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2013