Cíle projektu

Podpora komunikace mezi městem/úřadem a jeho občany. Vtažení občanů do spolurozhodování v otázkách fungování úřadu a města.

Popis řešení

Řešení popisuje postup dotazníkového šetření, pomocí kterého město zjišťuje, jak občané vnímají práci úřadu a jeho zaměstnanců. Postup se skládá z následujících kroků:

  • Občan při odchodu z úřadu vyplní evidenční formulář, ve kterém uvede navštívený odbor úřadu a kontakt na sebe.
  • Občan na úřadem zaslaném formuláři zhodnotí zkušenosti s úřadem a městem. V číselné stupnici vyjádří svoji spokojenost: s navštíveným úředníkem, s webovými stránkami úřadu, s prostředím úřadu, s kvalitou života ve městě apod.
  • Bodové vyhodnocení přijatých dotazníků vnímání úřadu a města je následně přiřazeno k oddělením a k odborům úřadu.

Zveřejněné hodnocení je anonymní. Není možné zjistit ani kterého úředníka občan hodnotil, ani jak byl tento úředník občanem hodnocen. Doprovodné textové komentáře jsou navíc přístupné určeným osobám pouze interně.

Externí hodnocení úřadu a města probíhá celoročně. Postup hodnocení obsahuje řadu bezpečnostních opatření zamezujících jeho zneužití.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Posílení a zlepšení komunikace mezi zaměstnanci jednotlivých odborů úřadu. Navození atmosféry zdravé soutěživosti mezi odbory úřadu.
  • Zlepšení poskytovaných služeb na základě získané pozitivní a konstruktivní zpětné vazby od občanů.
  • Hodnocení stimuluje úředníka k profesionálnímu přístupu celoročně.
  • Výsledky hodnocení jsou dostupné široké veřejnosti.
  • Aplikace je jednoduchá pro obsluhu a kvalitně technicky zabezpečená.

Přenositelnost řešení

Řešení je využíváno v současnosti i v dalších organizacích veřejné správy.

Možné překážky realizace

Občané vyplňují dotazníky v tak nízké četnosti, že je není možné objektivně vyhodnotit, popř. hodnocení pravděpodobně vykazuje velké zkreslení.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2017

Autor fotografie: Adam Zivner – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2050391