Získané ocenění

Ocenění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ v kategorii Zavedení systému managementu dle ISO norem bronzového stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Aplikace požadavků na systém managementu kvality dle normy ISO 9001 v oblasti výkonu působnosti veřejné správy pomohla znovu nastartovat zlepšování systému řízení kvality („SŘK“) úřadu, navázat na implementaci modelu CAF z roku 2006 a využít tak zkušenosti z používání tohoto hodnotícího rámce. Při aplikaci požadavků na kvalitu byla navíc využita zavedená kritéria místní Agendy 21.

Zavedený systém řízení kvality se zaměřuje na používání procesního přístupu, na zvyšování efektivnosti fungování úřadu a na zlepšování spokojenosti jeho klientů. Organizační struktura úřadu vychází z procesů systému řízení. Iniciovat zlepšování úřadu/města mají za úkol procesy oblasti „Řízení a zlepšování systému managementu kvality“.

Rozsah a průběh realizace

SŘK zahrnuje celkový pohled na řízení veřejnoprávní korporace města a podrobně popisuje fungování městského úřadu. Procesy systému řízení kvality městský úřad zabezpečuje řízení a správu města Valašské Klobouky: podporu vedení města a zastupitelstva, výkon agend v samostatné a přenesené působnosti, řídicí a kontrolní činnost organizací veřejnoprávní korporace města včetně dalších dodavatelských a partnerských organizací.

SŘK je členěn do 5 oblastí procesů (viz obrázek), definuje v přiměřené podrobnosti a schválené posloupnosti činnosti v procesech a reguluje některé sdílené služby veřejnoprávní korporace města.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Aktivní podíl na zavedení SŘK ze strany vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců pomohl jednak urychlit jeho zavedení, jednak zvýšil jeho kvalitativní parametry a celkový přínos pro úřad. Jednalo se zejména o stanovení: ukazatelů a metrik, kompetencí včetně jejich hodnocení, rizik a o vymezení procesní mapy SŘK.
  • Vznikl podrobný postup pro stanovení organizační struktury, který vychází z organizačních a řídicích vztahů mezi pracovníky v uplatňovaném systému řízení a využívá jejich popisy pracovních míst.
  • Vytvoření individuálního tzv. „kompetenčního modelu“ pro každého zaměstnance, který spočívá v přesné specifikaci jeho znalostí a dovedností, resp. v identifikaci činností, jež má schopnost vykonávat. Následně slouží pro jeho hodnocení a rozvoj.
  • Definování všech parametrů a metrik, které město při svých aktivitách měří a vyhodnocuje.
  • Zpracování katalogu rizik jednotlivých procesů systému řízení kvality.
  • Vytvoření týmu interních auditorů na posuzování procesů uplatňovaného systému řízení kvality.
  • Zavedení pravidel projektového řízení, jejich aplikace na investice a na realizaci organizačních změn.

 

Městský úřad Valašské Klobouky je přátelskou, transparentní a efektivní organizací, jež má motivované a vzdělané zaměstnance, kteří usilují o zvyšování kvality služeb a profesionální práci pro spokojenost občanů.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: Vojtěch Dočkal – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44799331