Získané ocenění

Ocenění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ v kategorii Dosažení kategorie „C“ oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 bronzového stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Město Valašské Klobouky si zvolilo zavedení MA21 ke zlepšení kvality veřejné správy a strategického řízení, k zapojení veřejnosti a budování místního partnerství. Jedná se o v pořadí druhý přístup k řízení kvality implementovaný do systému řízení městského úřadu. Prvním v pořadí byl model CAF 2006/2009. Použití CAF pomohlo zavést do chodu úřadu kulturu excelence, přesvědčit se o základní správnosti vymezení systému řízení a aplikovat na něj sebehodnocení. Zavedením MA21 byla realizována strategie udržitelného rozvoje města Valašské Klobouky, která využila analyzované zjištění ze sebehodnotících auditů udržitelného rozvoje.

Rozsah a průběh realizace

MA 21 byla zavedena za podpory občanů města, organizací zřízených městem, žáků ZŠ, spolků a firem ORP a ostatních odborných partnerů. Odpovědnost za řešení a nositelem myšlenky realizace udržitelného rozvoje ve svém správním obvodu mělo město Valašské Klobouky. Úspěšnost celého projektu se odvíjela od maximální podpory zavádění MA21 ze strany starostky a místostarosty města. Do implementace byli dle potřeby zapojeni všichni zaměstnanci MěÚ a zaměstnanci městem zřízených organizací. Do příslušných aktivit realizace MA21 se podařilo zapojit zástupce cílových skupin, čímž vzrostlo povědomí o udržitelném rozvoji a součinnost na strategických rozvojových záměrech.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zapojení veřejnosti a žáků ZŠ do rozhodování o rozvoji města VK prostřednictvím veřejného a školního fóra.
  • Spolupráce s podnikatelským sektorem na UR města prostřednictvím kampaní ke společenské odpovědnosti firem. Podpora začínajících podnikatelů k aktivitám, které mají za cíl rozvinout a udržet jejich potenciál ve městě VK.
  • Realizace osvětových akcí pro starosty okolních obcí o možnostech čerpání dotací Nová zelená úsporám, Modrá úsporám a Kotlíkové dotace ze Zlínského kraje.
  • Aplikace energetického managementu a sledování spotřeb energií u všech městských organizací a budov. Vypracování studie zabývající se hospodařením s dešťovou vodou v organizacích města.
  • Organizace hospodářských trhů na podporu udržitelné spotřeby a výroby ve spolupráci s pěstiteli z okolních obcí.

Městský úřad Valašské Klobouky je přátelskou, transparentní a efektivní organizací, jež má motivované a vzdělané zaměstnance, kteří usilují o zvyšování kvality služeb a profesionální práci pro spokojenost občanů.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

Autor fotografie: Vojtěch Dočkal – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44799331