Cíle projektu

Vytvořit podmínky pro zavedení efektivních, transparentních, finančně a časově úsporných postupů zadávání veřejných zakázek města.

Popis řešení

Podstatu řešení „Virtuální aukční síň“ tvoří SW-systém, který slouží jednak k realizaci on-line výběrových řízení dodavatelů, jednak k realizaci on-line dražeb majetku města. Město Valašské Klobouky zajišťuje e-aukce prostřednictvím internetového portálu. Systém e-aukce může využívat jednak městský úřad, jednak všechny organizace zřízené městem.

Výsledkem realizace postupů řešení je jak nalezení co nejpříznivější ceny nakupovaných výrobků nebo služeb a zrychlení přípravy výběrového řízení, tak prostřednictvím e-aukce snížení transakčních nákladů a zkrácení času průběhu soutěže. Mimoto e-aukce fungují jako silný protikorupční nástroj, jelikož zabezpečují uchazečům ve vysoké míře transparentní a nediskriminační jednání po celou dobu výběrového řízení.

Předpokladem úspěchu řešení je podpora ze strany vedení města a aktivní zájem zaměstnanců ochotných sdílet kreativní náměty ve prospěch celku. Jednotlivé elektronické aukce jsou zveřejňovány na stránkách města.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Finanční a časové úspory výkonu činností ve všech fázích výběrových řízení.
  • Transparentní a nediskriminační přístup při výběrových řízeních.
  • Výrazné snížení nákladů na realizované zakázky města.

Přenositelnost řešení

Řešení není ničím omezeno. Webový server pro realizaci e-aukcí může být aplikován i v jiné organizaci veřejné správy, ve veřejném i soukromém sektoru. Podmínkou ovšem je sjednocení pravidel a požadavků na zadávání a průběh veřejných zakázek, včetně jejich sepsání v řídicím dokumentu.

Možné překážky realizace

  • Finanční prostředky na zakoupení SW-systému.
  • Nízká míra spolupráce zainteresovaných stran (vedení města, zaměstnanci města a organizací zřízených městem, uchazeči o veřejné zakázky…).

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011

 

Autro fotgrafie: Mercy, Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11358714