Skutečně transparentní radnice vyžaduje koncepční přístup

V posledních letech představitelé Velkého Března pracovali na vybudování koncepčního přístupu k otevření radnice a tím posílení její transparentnosti. Koncepce otevřené radnice se promítla do řad strategických dokumentů města i městského úřadu a znamenala také změnu komunikace s občany. Hlavním přínosem tohoto řešení je zjednodušení výměny informací mezi obcí a občany a rychlé poskytnutí hledané informace. Dalším důležitým důvodem je zvýšení a udržení důvěry občanů ve vedení obce.

Na webových stránkách města je možné získat aktuální informace z mnoha mapových aplikací, dohledat uzavřené smlouvy, objednávky a uhrazené faktury, nalézt přehled obecního majetku (budovy, pozemky, technologie a zařízení), rozpočet, rozpočtová opatření a hospodaření obce (závěrečný účet, zpráva auditora), hospodaření úseků (bytový a nebytový fond), hospodaření s odpady, přehledy dluhů a pohledávek, přehled plánovaných a realizovaných investic, veřejných zakázek, dotací a grantů (získaných i poskytnutých) nebo elektronickou verzi obecního zpravodaje.

Zavedení konceptu předcházelo získávání zkušeností a příkladů dobrého fungování v jiných samosprávách, dále získávání návrhů z řad členů zastupitelstva, na jejichž základech byl vytvořen dokument Transparentní radnice. Ruku v ruce s koncepcí šla modernizace webových stránek města.

Město se dále muselo potýkat s přirozenou nedůvěrou a odporem lidí při změnách či zavádění nových postupů a činností, a s tím související nedostatečnou motivací zapojených osob. V průběhu se objevily také problémy se zpožděním implementace strategie Transparentní radnice. Objevovaly se také negativní argumenty, že bude zvýšená administrativní náročnost a tím vzroste potřeba dalších lidských zdrojů, a dále o složitosti a finanční náročnosti implementace.

Veškeré úsilí se ale nakonec vyplatilo a dnes je nástroj transparentní radnice jednou z nejvíce navštěvovaných částí webových stránek města. V současné době město připravuje další modernizaci webových stránek a také aplikaci osobního portálu občana.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/