Zpět

Obec

Základní jednotkou administrativního členění je v ČR obec. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek a hospodaří s ním, má vlastní prostředky a sestavuje svůj vlastní rozpočet. Toto samosprávné společenství občanů má zákony garantovanou autonomii a ve svém obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, potřeby bydlení, ochranu a rozvoj zdraví, dopravy a spojů, potřebu informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Pokud realizace výše uvedených potřeb přesahuje možnosti dané obce, lze navázat účelovou spolupráci s dalšími. Ta se využívá nejčastěji při zajištění vodovodů, kanalizací, plynofikaci nebo dopravní obslužnosti.

Česká republika patří v rámci EU k zemím s nejvyšším počtem obcí na počet obyvatel. Má rovněž z tohoto pohledu i velmi hustou strukturu osídlení. Tyto základní atributy do značné míry i ovlivňují způsob řízení a výkonu správy věcí veřejných.

Ve velikostním rozložení obcí převažují malé obce o velikosti 200–499 obyvatel. Ze stejného grafu jsou vidět i rozdíly mezi jednotlivými kraji. Například v Moravskoslezském kraji je zastoupeno větší procento obcí v rozpětí od 1 000 do 1 999 obyvatel a na druhé straně je Kraj Vysočina, kde je největší podíl nejmenších obcí do 199 obyvatel a malé obce do 999 obyvatel v součtu tvoří 90 % všech obcí.

Z celkového počtu 6 254 obcí a 4 vojenských újezdů jich je 89 % menších než 2 000 obyvatel. Ovšem celkově v nich žije „pouze“ čtvrtina obyvatelstva.

Za předpokladu, že má obec více než 3 000 obyvatel, může požádat předsedu Poslanecké sněmovny o statut města. Zákon o obcích rozlišuje ještě územně členěná statutární města. Ta jsou svou vnitřní strukturou odlišná – mohou se členit na samosprávné městské obvody nebo části. Celkem jich je v České republice 25: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec n. Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Prostějov, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav. Hlavní město Praha má zvláštní postavení, neboť je obcí a zároveň vyšším územně správním celkem a řídí se podle svého zákona. Má také statut města a na jeho základě se dělí na městské části, které na rozdíl od městských obvodů a městských částí statutárních měst mají svou právní subjektivitu.

Vedle demografického rozdělení obcí rozlišujeme dělení podle rozsahu výkonu přenesené působnosti. Jedná se o agendu, kterou obce převzaly od státu s cílem přiblížit ji občanům. Podle šíře agendy rozlišujeme obce I., II. nebo III. typu.

Obce I. typu jsou obce se základní působností

Přenesenou působnost v základním rozsahu vykonává všech 6 254 obcí. Je jím např. evidence obyvatel, projednávání přestupků, zajišťování úkolů v požární ochraně a při organizaci voleb, mají též působnost ve věcech shromažďovacího práva, poskytování ověřených výstupů z informačních systémů (Czech POINT), některé obce poskytují služby vidimace a legalizace. Kromě toho jim může být svěřena pravomoc matričního nebo stavebního úřadu.

Obce II. typu jsou obce s pověřeným obecním úřadem

Tyto obce pracují nejen pro občany ve svém území, ale slouží jako centrum pro okolní obce a jejich občany. Obcí II. typu je v České republice 388 (+ 22 pražských městských částí). Tento údaj je do určité míry zkreslený, neboť některé jsou zároveň obcemi III. typu (viz další kategorie). Obcí pouze s pověřeným úřadem je 183. Vedle přenesené základní působnosti vykonávají například úkoly na úseku ochrany přírody a krajiny, volebních záležitostí a krizového řízení. Prostřednictvím sociálních pracovníků zajišťují i sociální práce v rámci zákona o hmotné nouzi. V neposlední řadě vedou agendu rybářských lístků.

Obce III. typu jsou obce s rozšířenou působností

Působnost takových obcí je rozšířena na celé spádové území (správní obvod). Mezi typické agendy v přenesené působnosti patří vydávání občanských a řidičských průkazů a cestovních pasů. Obce mají kompetence živnostenských úřadů a plní úkoly podle zákonů, které jim výslovně svěřují vybrané kompetence. V současné době jich je 205. 22 pražských městských částí vykonává stejné kompetence jako obce s rozšířenou působností.

Bylo by dobré se zmínit i o největších sídlech. Na prvním místě je hlavní město Praha s 1 297 449 obyvateli, následované Brnem s 377 028 obyvateli a Ostravou s 292 681 obyvateli. Nad stotisícovou hranici se pak dostávají ještě Plzeň se 169 858 obyvateli, Liberec se 103 288 obyvateli a Olomouc se 100 154 obyvateli. Těsně pod stotisícovou hranicí jsou krajská města České Budějovice (93 513), Ústí nad Labem (93 248), Hradec Králové (92 897) a Pardubice (89 638). V těchto největších městech České republiky žije čtvrtina všech obyvatel ČR.

Kraj

Vyšší územní samosprávné celky – kraje požívají obdobně jako obce určitou míru autonomie. Organizační struktura a působnost krajů jsou stanoveny především v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Je jim garantována nezávislost při nakládání s vlastním majetkem, sestavování rozpočtu a hospodaření.

V rámci samostatné působnosti vedle hospodaření s vlastním majetkem a tvorby rozpočtu kraje zpracovávají koncepce

a strategie pro všestranný rozvoj území kraje, mají právo se vyjadřovat k návrhům státních orgánů, které se dotýkají jejich působnosti. Zastupitelstva vyšších územních samosprávných celků mohou Poslanecké sněmovně podávat návrhy zákonů. Vykonávají zřizovatelské funkce zejména ve vztahu ke školským a zdravotnickým zařízením a ústavům sociální péče, poskytují granty a vykonávají agendu související s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů.

V přenesené působnosti vykonávají kraje státní správu svých obvodů například kontrolou vedení matričních knih, poskytováním informací oprávněným subjektům z evidence obyvatel nebo registrací dobrovolných svazků obcí. Provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, přezkoumávají rozhodnutí ve věcech přestupků a jiných správních deliktů, poskytují metodickou pomoc. Provádí státní správu na úseku pohřebnictví, veřejných sbírek, ochrany přírody a krajiny, ochrany evropsky významných lokalit, na úseku obchodování s ohroženými druhy zvířat, posuzování vlivů na životní prostředí a státní správu na úseku odpadů.

Ve věci školství přezkoumávají rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení. Dále vykonávají sociálně‑právní ochranu, což vyplývá z §4 zákona č. 359/1999.

Pro ilustraci demografických údajů krajů slouží tabulka č. 1. Jsou z ní patrné násobné rozdíly jak v rozloze,  tak počtu obcí. V případě počtu obyvatel můžeme použít jako referenční hodnotu milion obyvatel. Tu přesahují vedle hl. m. Prahy ještě tři další kraje – Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. Nejméně obyvatel žije v krajích s nejmenší rozlohou – Karlovarském a Libereckém.

Podle hustoty zalidnění je zcela logicky nejhustěji osídleným místem hlavní město Praha s počtem 2 267 obyvatel na km2. Nadprůměrnou hustotu vykazuje také Moravskoslezský kraj – 223 obyvatel/km2. Středočeský kraj, ač nejlidnatější je v tomto porovnání až na devátém místě díky své rozlehlosti. Nejmenší hustotu obyvatel naopak shledáváme v Jihočeském kraji – 63 obyvatel/km2.

Signifikantní je i pořadí krajů podle počtu obcí na jejich území. Opět lze nalézt nejvíce obcí na území Středočeského kraje, a to 1 144. S výrazným odstupem pak v kraji Vysočina 704 obcí, přičemž nad 600 obcí je ještě v Jihomoravském a Jihočeském kraji. Nejméně obcí je analogicky v nejmenších krajích, a to v Karlovarském a Libereckém.

 

Česká republika / Kraje Rozloha v km2 Počet obyvatel Hustota osídlení (obyv./km2) Počet obcí
Hl. m. Praha 496,1 1 124 473 2 267 1
Středočeský 11 016,10 1 287 098 117 1 144
Jihočeský 10 058,00 628 925 63 624
Plzeňský 7 561,00 555 265 73 501
Karlovarský 3 314,30 286 898 87 134
Ústecký 5 334,60 808 813 152 354
Liberecký 3 163,40 431 244 136 215
Královéhradecký 4 759,00 542 680 114 448
Pardubický 4 518,90 507 252 112 451
Vysočina 6 795,60 503 580 74 704
Jihomoravský 7 195,10 1 168 291 162 673
Olomoucký 5 266,90 631 830 120 402
Zlínský 3 963,00 582 705 147 307
Moravskoslezský 5 427,60 1 211 825 223 300
Česká republika 78 869,70 10 270 879 130 6 258

 

Data k roku 2016