Veřejná správa se samozřejmě se svými služ­bami orientuje i na potřeby cizinců, kterých bylo k 1. 1. 2016 v rámci České republiky evi­dováno 460 488. Z toho cizinců s trvalým poby­tem bylo 260 074 a cizinců s přechodným po­bytem – tedy pobytem na vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo povolení k dlouhodobému po­bytu, anebo přechodný pobyt občana EU či jeho rodinného příslušníka – celkem 200 414.

Trvalý pobyt tak má přihlášena většina cizinců žijících v České republice. Nejvíce cizích stát­ních příslušníků žije v Praze, a to celých 36,4 %, následně ve Středočeském kraji 13,3 % a v Jihomoravském kraji 8,7 %. Naopak nejméně cizinců žije v Kraji Vysočina (1,75 %), ve Zlínském kraji (1,85 %) a v Olomouckém kraji (2,25 %).

U cizinců je genderový poměr opačný a více zde žije mužů, a to ve všech krajích. Mužů zde pobývá o 60 tisíc více než že. Připomeňme však, že přes 56 % cizinců má v České repub­lice přihlášený a povolený trvalý pobyt.

Zdrojem údajů je počet obyvatel v obcích[1], vycházející z evidence obyvatel. Tyto údaje jsou odlišné od údajů vedených Českým statis­tickým úřadem[2] (ČSÚ). ČSÚ nevede evidenci obyvatel, publikovaný stav obyvatel navazuje na definitivní výsledky posledního sčítání lidu a je každoročně upravován o počty narozených a zemřelých tak, jak je hlásí matriční úřady, a dále o počty přistěhovalých a vystěhovalých osob.

[1] http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

[2] https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide

 

ZPĚT