Rok 2015 zaznamenal klíčové změny v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Od 1. ledna platí: Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad.

Změna provozovatele auta se v registru vyřídí na úřadu, který je místně příslušný pro prodávajícího. Prodávající a kupující podá­vají úřadu jednu společnou žádost. Na úřad může přijít jen jeden z nich. Nepřítomný pak zmocní plnou mocí s úředně ověřeným podpi­sem toho, kdo na úřad půjde a v případě po­dání žádosti elektronickou formou stačí ově­řený elektronický podpis. Ověření je nejsnazší vyřídit na Czech POINTu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Registr silničních vozidel je informačním sys­témem veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., jehož správcem jeminister­stvo dopravy a zahrnuje evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozi­del, silničních vozidel členů diplomatických misí:

  • ztracených, odcizených, poškozených azni­čených osvědčení o registraci silnič­ního vozidla, technických průkazů silnič­ního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací značkou,
  • přidělených zvláštních registračních zna­ček a ztracených, odcizených, poškoze­ných a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou,
  • vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek regis­trační značky vozidla,
  • technických údajů schválených typů silnič­ních vozidel.

V roce 2001 byla evidence převedena z Policie ČR na okresní úřady a od roku 2003, po zániku okresních úřadů, vedou registry vozidel úřady obcí s rozšířenou působností. V roce 2015 evidovaly registry celkem 523 395 motoro­vých vozidel. Následuje zajímavý přehled re­gistrací nových i ojetých silničních vozidel podle typu v jednotlivých měsících roku 2015. Za čísly vidíme i více než půl milionu komplet­ních administrativních úkonů – tedy registrací, které prošly rukama úředníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet registrovaných vozidel stoupl za pět let o více jak půl milionu. Nejvíce při­bylo osobních automobilů, a to přes 337 000. Velký zájem je o přívěsy, kterých je více o 96 000. Motocyklů přibylo o 74 500 a nákladních vozů o 23 800. Naopak ubylo silničních tahačů, speciálních automobilů a návěsů. Autobusů (včetně mikrobusů) je registrováno o 155 víc než před pěti lety.

ZPĚT