Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (dále také „ÚSC“) se řídí zákonem o úřednících a prováděcí vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobi­losti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 511/2002 Sb., resp. č. 304/2012 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.

Vzhledem k tomu, že povinnost vzdělávání úředníků vychází z platné legislativy, územní samosprávný celek musí zabezpečit prohlubo­vání kvalifikace každého svého úředníka. Záro­veň každému vypracuje plán vzdělávání, který zahrnuje časový rozvrh prohlubování kvalifi­kace v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů v průběhu 3 let.

Prohlubování kvalifikace úředníků zajišťují ministerstvem vnitra akreditované vzdělávací instituce. Ze zákona je akreditovaný Institut pro veřejnou správu, který je příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra. Akreditaci mo­hou získat jak právnické tak fyzické osoby, ale i územní samosprávné celky.

Ministerstvo vnitra v roce 2015 celkem evido­valo 353 akreditovaných vzdělávacích institucí, z nich zákonnou povinnost v podobě zaslání písemné zprávy splnilo 217 vzdělávacích insti­tucí. Dále uváděné údaje nejsou absolutními čísly, neboť zákonnou povinnost splnilo 62 % akreditovaných institucí.

V rámci vzdělávání úředníků rozlišujeme 4 typy vzdělávání:

Vstupní vzdělávání

Vstupní vzdělávání musí absolvovat každý úředník a je povinen ho ukončit nejdéle do tří měsíců od vzniku pracovního poměru a jeho absolvování se prokazuje osvědčením vyda­ným akreditovanou vzdělávací institucí.

Z podkladů vzdělávacích institucí vyplynulo, že vstupní vzdělávání realizovalo 28 akreditovaných vzdělávacích institucí, které v rámci 33 akreditovaných vzdělávacích programů vstupního vzdělávání proškolily 2 513 úředníků.

Průběžné vzdělávání

V roce 2015 bylo v rámci průběžného vzdělá­vání úředníků územních samosprávných celků proškoleno celkem 66 366 úředníků, v rámci 5 201 akreditovaných vzdělávacích programů u 202 akreditovaných vzdělávacích institucí.

Z toho v rámci průběžného vzdělávání vedou­cích úředníků bylo proškoleno 8 kraji, akredi­tovanými jako vzdělávací instituce, v rámci 43 akreditovaných programů 2 266 úředníků. Významné postavení zaujímají kraj Liberecký (14 programů, 1263 proškolených úředníků) a kraj Vysočina (13 programů, 536 proškolených úředníků).

Zvláštní odborná způsobilost

Zvláštní odbornou způsobilost (dále také „ZOZ“) upravuje zákona o úřednících a vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků a zahrnuje souhrn znalostí a dovedností ne­zbytných pro výkon činností stanovených pro­váděcím právním předpisem. ZOZ se člení na dvě samostatně vykonávané a hodnocené části, písemnou a ústní. Při písemné a ústní části se ověřují znalosti z obecné a zvláštní části samostatně:

  • obecná část zahrnuje znalost základů ve­řejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o správním řízení, a schopnost aplikace těchto znalostí,
  • zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, zvláště znalost působnosti orgánů územní samo­správy a územních správních úřadů vzta­hující se k těmto činnostem, a schopnost jejich aplikace.V roce 2015 bylo u zkoušky zvláštní odborné způsobilosti hodnoceno klasifikačním stup­něm „VYHOVĚL“ 1 556 úřednic a úředníků, a bylo jim tudíž vydáno osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti.Z celkového počtu všech 1 946 zkoušených úředníků (započítány všechny pokusy) jen 15 (0,8 %) v roce 2015 u zkoušky ZOZ nevyhovělo ani na 3. pokus.

Ve všech termínech řádných zkoušek bylo vyzkoušeno celkem 1 586 úřednic a úředníků. Úspěšnost u řádných termínů zkoušek ZOZ byla 81 %. K 1. opakovaným zkouškám se dostavilo celkem 301 úředníků a úřednic a uspělo u nich 224 z nich, resp. neuspělo 77 úředníků a úřednic. Ke 2. opakovaným zkouškám se dostavilo celkem 59 úředníků a úřednic, přičemž úspěšnost byla 75 %.

Úředník územního samosprávného celku koná zkoušku na Institutu pro veřejnou správu Praha (dále jen Institut). Jedná se o státní pří­spěvkovou organizaci, zřízenou Ministerstvem vnitra. Institut je jedinou organizací, která je k realizaci zkoušek ZOZ v ČR oprávněna. O úspěšném absolvování zkoušky získá úředník potvrzení ve formě osvědčení, kterým proka­zuje svou ZOZ.

ZPĚT