Cíle projektu

Doplnění procesu finančního řízení města o dílčí finanční proces, který bude zpracovávat údaje získané monitoringem hospodaření městem založených a zřízených organizací. Využití tohoto rozšířeného přístupu ke zlepšení systému řízení města a tím celkové ekonomiky města.

Popis řešení

Řešení zlepšuje a zprůhledňuje jak hospodaření s veřejnými rozpočty a výdaji města, tak celkové řízení úřadu a tím i ekonomiku města. Dále řešení významnou měrou zlepšuje finanční řízení městem zřízených organizací, jimž ze svého veřejného rozpočtu město poskytuje veřejné peněžní prostředky na provoz.

Řešení je vlastně nastavení průběžného monitoringu vývoje hospodaření městem zřízených a založených organizací v průběhu hospodářského roku.

Podstatou řešení je vytvoření databáze tzv. „karet“ jednotlivých sledovaných organizací. Na těchto kartách jsou evidovány následující údaje o organizaci: účetní rozvaha, výkaz zisku a ztrát, ukazatele finančního zdraví a zadluženosti, údaje o hospodaření jednotlivých středisek, a krátký komentář k aktuálnímu vývoji hospodaření. Výsledky monitoringu daných údajů a ukazatelů jsou vždy čtvrtletně či pololetně analyzovány. Ve stejných intervalech jsou vyhodnocovány i jejich trendy.

Vedení města má tak k dispozici online informace vedené v přehledné databázi o výsledcích hospodaření městských organizací. Členové vedení města se mohou kdykoliv seznámit s vybranými finančními a ekonomickými ukazateli, které jsou doplněny stručným vysvětlujícím komentářem.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Okamžitá informovanost o výsledcích hospodaření bez nutnosti zdlouhavě dohledávat příslušné ukazatele v písemných výkazech.
  • Zlepšení operativy vykonávaných činností spočívající jednak v okamžité dostupnosti hledaných údajů, jednak v jejich dalším statistickém zpracování (např. trendy vývoje).
  • Zvýšení tlaku na hospodárný provoz města.
  • Transparentnější nakládání s veřejnými financemi.

Přenositelnost řešení

Řešení je vhodné pro všechny organizace veřejné správy, které chtějí zprůhlednit své hospodaření při současném zlepšení řídicích procesů.

Možné překážky realizace

  • Značný časový fond potřebný k vytvoření databáze pro online monitoring městských organizací.
  • Nedodržování městským rozpočtem nastaveného financování vedením městských organizací.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2016

 

Autor fotografie: Pkotrla, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3266585