Cíle projektu

Projekt měl za cíl usnadnit komunikaci a informovanost občanů města Žatec v oblasti odpadového hospodářství.

Popis řešení

Byl vytvořen helpdesk, který jednak slouží k řešení problémů a požadavků občanů města v odpadovém hospodářství, jednak publikuje všechny podstatné informace o odpadovém hospodářství. Občanům byly navíc dány k dispozici elektronické formuláře na psaní podnětů a žádostí pro přímou komunikaci s odpovědnou složkou odpadového hospodářství města Žatec. Helpdesk byl umístěn na webové stránky města Žatec. Systém je zabezpečen proti zneužití (je nutná registrace občana v systému).

Řešení vede občany při problémech v odpadovém hospodářství a transparentně rozděluje podněty občanů mezi příslušné subjekty: odbor životního prostředí a zemědělství, Městská policie Žatec; Technické služby města Žatec; LIKOR CZ s.r.o.

Řešení určuje formu podnětu: objednávka, úprava osobní služby, stížnost, podnět ke změně k lepšímu, svozu a odvoz odpadu, separace odpadu, provoz sběrného dvora, ostatní.

Řešení pomáhá v nouzi znevýhodněným občanům (občané vyššího věku nebo imobilní), kteří nemohou plnit úkony spojené s odpadovým hospodářstvím.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Usnadnění komunikace mezi občany a městem.
  • Zefektivnění sběru a svozu odpadů, třídění odpadů a nakládání s nebezpečnými odpady ve městě.
  • Občané mají možnost spoluvytvářet, ovlivňovat a upravovat zavedené procedury odpadového hospodářství svými návrhy.

Přenositelnost řešení

Řešení je přenositelné na všechny typy obcí, které chtějí usnadnit informovanost a komunikaci občanů a odpovědných složek obcí v oblasti odpadového hospodářství.

Možné překážky realizace

  • Chybné nastavení procesů v rámci helpdesku, které zapříčiní, že dotazy a požadavky občanů nesměřují k oprávněným subjektům odpadového hospodářství.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009