Cíle projektu

Cílem projektu bylo vybudování účinnějšího systému vzdělávání a odborné přípravy pro zabezpečení osobního rozvoje zaměstnanců.

Popis řešení

Řešení spočívá v integraci všech vzdělávacích aktivit do jednoho místa (portálu) tvořeného systémovými moduly, který slouží ke vzdělávání stávajících, ale i nově příchozích zaměstnanců. Nabídky portálu vychází ze zpracovaných metodických postupů pro rozvoj lidských zdrojů. Portál je využíván jak pro povinné vzdělávání zaměstnanců, tak pro vzdělávání občanů, resp. návštěvníků vybraného webového vzdělávacího modulu.

Mezi moduly portálu patří: objednávkový systém vzdělávacích aktivit, průzkumy vnímání práce úřadu a další šetření včetně automatického vyhodnocení zjištění, publikování závazných dokumentů, studijní materiály včetně testů a otázek pro samostudium.

Průvodním jevem řešení je rozšíření informačních a komunikačních technologií (ICT) na úřadě, plošná aplikace metod zvyšování výkonnosti a zlepšování kvality všech organizačních útvarů úřadu.

Veřejnost může využívat vybraný vzdělávací či prohlubovací kurz zcela zdarma. Oproti zaměstnancům úřadu ovšem neobdrží osvědčení o jeho absolvování.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Vzrůstající obliba portálu u uživatelů daná jeho jednoduchostí a spořením jejich času rezervovaného na vzdělávání.
  • Zvýšení výkonnosti úřadu a zlepšení zaměstnanci úřadu poskytovaných služeb.
  • Komplexnost nastavení interního systému vzdělávání a optimalizace procesu řízení lidských zdrojů v rámci systému řízení úřadu.
  • Ekologičtější chování úřadu díky úspoře papíru, nižší spotřebě energií a uspořeným finančních prostředků za školitele.

Přenositelnost řešení

Řešení může být zavedeno i v jiné organizaci veřejné správy. Vzdělávací systém je modulární a jeho obsah je možné přizpůsobit specifickým potřebám jakékoliv organizace.

Možné překážky realizace

  • Prvotní obavy vedení úřadu z vysokých nákladů na pořízení celého portálu vzdělávání.
  • Obavy zaměstnanců z možných komplikací při nasazení technologie do plného provozu a komplikací vyplývajících z jeho napojení na ostatní technologie.
  • Vzdělávání je opomíjeno zaměstnanci, resp. není využíváno všemi zaměstnanci v potřebné míře.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2013