Dne 16. 5. 2019 byly předány Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě za rok 2018. Ceny uděluje Ministerstvo vnitra úřadům a obcím/městům aktivním řízení kvality organizace. Letošní předávání cen probíhalo, jako již tradičně, v rámci programu konference Ministerstva vnitra Moderní veřejná správa. Slavnostní předávání cen se letos konalo v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Přehled vítězů za rok 2018:

 

ocenění kategorie ocenění organizace informace k projektu/ řešení
Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, stříbrný stupeň CAF 2013 Město Šumperk, Městský úřad Šumperk Cílem řešení bylo navázat na předchozí sebehodnocení a zjistit posun úřadu ve využívání řízení kvality. Současně sebehodnotící tým složený ze zaměstnanců úřadu identifikoval nové silné a slabé stránky úřadu a navrhl oblasti trvalého zlepšování činností městského úřadu. MěÚ zpracoval již sedmé hodnocení dle modelu CAF.

Přínosy řešení: Úřad s využitím modelu CAF analyzuje stav své činnosti a následně přijímá opatření ke zlepšení. Předložené důkazy potvrzují smysluplnost zvoleného přístupu a dokazují vysokou úroveň vytvořených podmínek pro poskytování služeb při výkonu veřejné správy i vysokou úroveň dosahovaných výsledků.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, stříbrný stupeň CAF 2013 Město Žďár nad Sázavou, Městský úřad Žďár nad Sázavou Cílem řešení bylo vytvoření týmu lidí, kteří chtějí přispět k trvalému zlepšování poskytovaných služeb a fungování organizace, což se podařilo. Z dlouhodobého hlediska pak výzvou pro CAF tým bylo nastavení procesu hodnocení organizace dle modelu CAF s výsledkem každoročního vyhodnocení a shrnutí do podoby Sebehodnotící zprávy a Akčního plánu.

Přínosy řešení: Vedení úřadu považuje za úspěch fungování CAF týmu, zejména to, že zaměstnanci vidí v řízení kvality možnost, jak zlepšit fungování úřadu a posílit otevřenou komunikaci jak uvnitř úřadu, tak i navenek.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, stříbrný stupeň MA21

 

Městská část Praha 14 Cílem řešení bylo dosažení Kategorie B oficiální sady Kritérií místní Agendy 21. Městská část využívá přístup k udržitelnému rozvoji od roku 2009, během roku 2018 obhájila 10 auditů udržitelného rozvoje. Pro své občany pravidelně realizuje kampaně i akce se zapojováním veřejnosti, v posledních letech zpracovala energetickou koncepci.

Přínosy řešení: MČ má systematicky nastavené stěžejní strategické dokumenty a jejich propojení, procesy probíhají a jsou hodnoceny dle požadavků ISO norem a činnost ÚMČ je systematicky řízena.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, stříbrný stupeň ISO 9001 Městská část Praha 14, Úřad městské části Praha 14 Cílem řešení byla recertifikace dlouhodobě využívaného systému řízení dle požadavků normy ISO 9001:2015. Systém řízení kvality představuje koordinovanou činnost při usměrňování a řízení činností zabezpečovaných ÚMC v oblasti státní správy i samosprávy. Činnost vychází ze stanovené koncepce a definovaných cílů. Nově je do systému řízení kvality zařazeno řízení rizik a příležitostí.

Přínosy řešení: Dlouhodobé uplatňování systému řízení kvality zajišťuje v prostředí ÚMČ systematické, smysluplné a kontrolovatelné řízení všech procesů. Fungování ÚMČ je efektivní a současně v co největší míře reflektuje jak veřejný zájem, tak i požadavky občanů městské části Praha 14.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, stříbrný stupeň ISO 9001, OHSAS 18001 Město Králíky, Městský úřad Králíky Cílem řešení bylo zvýšení úrovně a kvality Městského úřadu prostřednictvím dlouhodobého naplňování požadavků standardů ISO 9001 a OHSAS 18001. Systém řízení vede ke zvyšování standardu vykonávaných činností a k hodnocení celkové efektivnosti organizace a spokojenosti občanů se službami. Současně v kombinaci s přístupem k BOZP umožňuje vyhodnocení rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

Přínosy řešení: Plnění standardu ISO 9001 pomohlo městu k optimalizaci uplatňovaného systému řízení a současně ke zlepšování poskytovaných služeb. Plnění normy OHSAS 18001 přispívá k ochraně zdraví zaměstnanců i ke zlepšení podmínek pro práci zaměstnanců.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň benchmarking Město Králíky, Městský úřad Králíky Cílem řešení bylo zjistit pomocí měřitelných ukazatelů, jaká je pozice Městského úřadu Králíky v porovnání s podobně velkými úřady, jak pracuje ve sledovaných agendách a jaká je úroveň poskytovaných služeb. Dále úřad prostřednictvím výsledků z benchmarkingových analýz zjistil, v jakých oblastech nedosahuje optimálních výsledků a přijal opatření nezbytná pro zvýšení výkonnosti v daných agendách.

Přínosy řešení: Na základě benchmarkingových dat bylo provedeno několik organizačních změn za účelem optimalizace procesů a zlepšení výkonu veřejné správy. Dále byl výrazně vylepšen vnitřní kontrolní systém, systém vymáhání pohledávek a platební systém.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň CAF 2013 Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Cílem řešení bylo zpracovat sebehodnoticí zprávu dle modelu CAF 2013. Do procesu sebehodnocení byli vedle zaměstnanců magistrátu zapojeni také zaměstnanci městských a příspěvkových organizací. Prostřednictvím průzkumu spokojenosti realizovaného formou dotazníkového šetření se významně zapojili i klienti úřadu.

Přínosy řešení: MHMP prostřednictvím procesu sebehodnocení identifikoval silné stránky a oblasti pro zlepšování. Závěry sebehodnocení budou využity pro další zvyšování standardů poskytovaných služeb směrem k zainteresovaným stranám.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň CAF 2013 Město Moravská Třebová, Městský úřad Moravská Třebová Cílem řešení byla implementace modelu CAF a zpracování sebehodnoticí zprávy. Existence interního realizačního týmu přispěla k vyššímu zapojení zaměstnanců do zlepšování úřadu i podílu na realizaci akčních plánů zlepšování. Vedle zpracování sebehodnoticí zprávy proběhlo v rámci řešení i nepovinné externí zpětné hodnocení.

Přínosy řešení: Implementace modelu CAF pomohla nastartovat proces trvalého zlepšování kvality MěÚ. Implementace SW řešení pro měření a hodnocení kvality umožnila podpořit sebehodnocení transparentními daty a zvýšila důvěryhodnost řízení kvality v očích zaměstnanců i klientů úřadu.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň ISO 9001 Město Břeclav, Městský úřad Břeclav Cílem řešení bylo zavedení systému řízení kvality jeho certifikace dle požadavků normy ISO 9001. Zavedený integrovaný systém řízení zahrnuje všechny činnosti městského úřadu v kontextu s přímým poskytováním služeb, řízením města, správou zdrojů města a řízením a kontrolou veřejnoprávní korporace města. Vybudovaný procesní model podrobně popisuje fungování městského úřadu a současně propojuje činnosti úřadu na strategické dokumenty města.

Přínosy řešení: Zavedený systém řízení kvality vytváří komplexní manažerský nástroj pro plánování, realizaci i kontrolu efektivního plnění cílů organizace. Ze strany zaměstnanců byl projekt chápán jako příležitost k odstranění nefunkčních činností a vazeb v organizaci.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň ISO 9001, ČSN 01 0391 Městská část Brno-střed, Úřad městské části Brno-střed Cílem řešení bylo zavedení jednotného systému řízení dle požadavků ISO 9001 a ČSN 01 0391 (společenská odpovědnost organizací). Řešení představuje propojení strategického řízení, procesního řízení a řízení společenské odpovědnosti, doplněné o prvky kontroly a zlepšování.

Přínosy řešení: Zavedení jednotného systému řízení kvality a společenské odpovědnosti pomohlo identifikovat zainteresované strany i jejich očekávání, vydefinovat procesy ÚMČ, vytvořit strategický plán, zavést hodnocení zaměstnanců, resp. vytvořit vlastní systém interního vzdělávání.

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň ISO 9001 Město Valašské Klobouky, Městský úřad Valašské Klobouky Cílem řešení bylo aplikovat požadavky normy ISO 9001 se závazkem udržovat a průběžně zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení organizace. Řešení současně přispělo k integraci využívaných přístupů k řízení kvality – modelu CAF a místní Agendy 21.

Přínosy řešení: Integrovaný systém řízení podpořil využívání procesního přístupu, podpořil snahu úřadu o zvýšení spokojenosti klientů i ke sledování efektivnosti fungování úřadu.