Benchmarking

Benchmarking (benchlearning) je metoda zlepšování pomocí učení se od druhých.

Součástí metody je porovnávání „naší“ organizace s jinými za účelem nalezení dobré praxe. Cílem je naučit se tuto dobrou praxi od druhých, místo toho, abychom ji složitě vymýšleli či draze nakupovali od poradenských firem. Vhodným používáním benchmarkingu se proto můžeme vyhnout mnoha chybám, nebudeme vymýšlet vymyšlené, můžeme se rychleji rozvíjet, zlepšovat, šetřit peníze atd.

Předpokladem správného využití metody je získávání pravdivých informací a jejich následné využití s cílem odhalit silné a slabé stránky vlastní organizace/ porovnávaných organizací. Získané informace je nutné změnit ve znalosti umožňující rozvoj organizace (benchlearning). Protože jde o porovnávání s jinými, což může být citlivé, je důležité dohodnout se s ostatními na etickém kodexu benchmarkingu.

Ve veřejné správě v ČR probíhají benchmarkingové aktivity:
Na úrovni obcí s rozšířenou působností – organizace zapojené do Benchmarkingové iniciativy 2005 (BI 2005) si v průběhu své činnosti vytvořily databázi více než 50 agend z oblasti samostatné i přenesené působnosti, ve které sledují různá data a ukazatele, které vypovídají o výkonnosti do BI 2005 zapojených úřadů.
Na úrovni krajů – do benchmarkingu jsou zahrnuty všechny kraje; benchmarking umožňuje srovnání ukazatelů v oblasti přenesené působnosti, v oblasti lidských zdrojů, v organizaci sociálních služeb, aj.

Informační zdroje:
Benchmarking ve veřejné správě – publikace MV
www.kvalitavs.cz/download/Benchmarking_VS.pdf