Benchmarking je systematické porovnání přístupů s jinými relevantními organizacemi, kterými se získávají představy, jež pomohou organizaci přijmout opatření pro zlepšení výkonnosti. Cílem benchmarkingu je snaha pomocí porovnání s jinými organizacemi nalézt lepší způsoby realizace činností a zlepšit tak celkovou výkonnost organizace, snaha vycházet z uznávaných výsledků dosažených těmito organizacemi. Benchmarking představuje efektivní nástroj pro rozvoj organizace, neboť využívá osvědčené základní principy, například „neobjevovat vymyšlené“ a „učit se od jiných“. Pro analýzu organizace lze využít např. Model excelence EFQM, model CAF apod.

Při benchlearningu není nutno vyhledávat srovnatelné organizace a používat jasné ukazatele pro přímá srovnání. Důraz není tedy kladen na porovnávání, ale na proces učení se od jiných. Cílem benchlearningu je poučit se ze silných stránek jiných organizací, učit se od nich to, co dělají dobře, hledat inspiraci a poučit se z chyb jiných a následně se jich vyvarovat. Jedná se o aktivní a neustálý proces, nikoli o porovnání faktů a měření.

Předpokladem správného využití benchmarkingu je získání pravdivých a užitečných informací a jejich následné využití k odhalení silných stránek a příležitostí pro zlepšování vlastní organizace nebo porovnávaných organizací. Získané informace (zkušenosti) je nutné následně transformovat ve znalosti umožňující rozvoj organizace, což je úkolem benchlearningu.

 

Úrovně probíhajících benchmarkingových aktivit ve veřejné správě ČR:

  • Obce s rozšířenou působností – organizace zapojené do Benchmarkingové iniciativy 2005 (BI 2005) si v průběhu své činnosti vytvořily databázi více než 50 agend z oblasti samostatné i přenesené působnosti, ve které sledují různá data a ukazatele, které vypovídají o výkonnosti do BI 2005 zapojených úřadů.
  • Kraje – do benchmarkingu jsou zahrnuty všechny kraje. Benchmarking umožňuje srovnání ukazatelů v oblasti přenesené působnosti, v oblasti lidských zdrojů, v organizaci sociálních služeb, aj.

 

Informační zdroje:
Benchmarking ve veřejné správě – publikace MV