Vnitřní prostředí organizace tvoří její struktura, kultura a zdroje. Bez ohledu na odvětví, velikost, strukturu nebo vyzrálost si organizace musejí, chtějí-li být úspěšné, vytvořit vhodný manažerský rámec.

Model excelence je praktickým rámcem (nástrojem), který je založen na souboru evropských hodnot. Model excelence umožňuje v organizaci sjednotit existující a plánované iniciativy, odstraňovat duplicity, identifikovat nedostatky, pochopit silné stránky, připravit základní strukturu pro systém managementu apod.

Model excelence poskytuje ucelený pohled na organizaci. V případech, kdy organizace používají mnoho nástrojů a metod řízení má navíc schopnost pomoci zjistit, jak jsou tyto jednotlivé metody spolu v souladu a jak se navzájem doplňují. Model je proto možné, s libovolným počtem těchto metod a nástrojů, použít jako zastřešující rámec pro rozvoj trvale udržitelné excelence.

„Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran.“

Nadace EFQM (European Foundation for Quality Management) vznikla s cílem uznávat a propagovat trvale udržitelný úspěch a poskytovat rady těm, kteří usilují o jeho dosažení. To je realizováno pomocí tří integrovaných prvků, které tvoří Model excelence EFQM:

  • základní koncepce (principy) excelence,
  • obecný rámec – kritéria Modelu excelence EFQM,
  • dynamický rámec hodnocení a nástroj managementu – logika RADAR

 

1. Základní koncepce excelence

Základní principy, které jsou považovány za nezbytný základ pro dosahování trvale udržitelné excelence organizací.

2. Kritéria Modelu excelence EFQM

Model excelence je obecný rámec založený na devíti kritériích, která jsou dále rozvedena řadou subkritérií. Výsledky jsou způsobeny předpoklady a předpoklady jsou zlepšovány pomocí zpětné vazby z výsledků:

  • Předpoklady – pět kritérií Modelu, která pokrývají to, co organizace dělá a jak to dělá (Vedení, Pracovníci, Strategie, Partnerství a zdroje, Procesy, výrobky a služby).
  • Výsledky – čtyři kritéria Modelu, která pokrývají to, čeho organizace dosahuje (Pracovníci – výsledky, Zákazníci – výsledky, Společnost výsledky, Ekonomické výsledky).

Model má dynamický charakter, znázorňuje jak učení se, kreativita a inovace napomáhají zlepšovat předpoklady, které zpětně vedou ke zlepšeným výsledkům

3. pilíř Logika RADAR

Logika RADAR (Results, Approach, Deployment, Assessment, Refinement) je dynamickým hodnotícím rámcem a silným nástrojem managementu. Poskytuje strukturovaný přístup ke zjišťování výkonnosti organizace. Nástroj hodnocení a managementu RADAR je metoda hodnocení používaná pro bodové hodnocení uchazečů o Cenu EFQM za excelenci a většinu národních cen za excelenci v Evropě.

Informační zdroje:

Oficiální stránky organizace EFQM: http://www.efqm.org

Centrum excelence: http://www.csq.cz/centrum-excelence/

Webové stránky Národní politiky kvality: http://www.narodnicena.cz/efqm-model/efqm-model-obec