Model excelence EFQM

Model excelence EFQM byl vytvořen a je spravován neziskovou organizací European Foundation for Quality Management – EFQM (Evropská nadace pro řízení kvality). Organizace EFQM byla založena v roce 1988, má formu členské nadace a sídlí v Bruselu.

Vizí EFQM je pomáhat vytvářet „svět, ve kterém evropské organizace vynikají“.

V současné době je model EFQM uplatňován ve více než 30 000 organizacích v Evropě, a to v soukromém i ve veřejném sektoru.

Model excelence EFQM vznikl v souvislosti s rozhodnutím nadace o udělování Evropské ceny za jakost (1992). V roce 1995 byla Evropská cena za jakost poprvé udělena instituci veřejné správy. Dnes je cena udělována pod názvem Evropská cena excelence.

Model se během času vyvíjel a čerpá prvky z dalších modelů jako Baldrige Model, Japan Quality Model, Demingova PDCA cyklu, SWOT analýzy, metody Balanced Scorecard a dalších.

V současné době používán Model excelence EFQM ve verzi 2013 a sestává se z tří pilířů:

  1. pilíř Základní koncepce – první pilíř vychází z následujících činností:

 

 

 

 

 

 

 

2. pilíř Vlastní model excelence

 

Model excelence hodnotí 5 kritérií předpokladů, která jsou provázána se základními koncepcemi. Je používána metoda sebehodnocení, která například formou SWOT analýzy popisuje silné stránky a příležitosti pro zlepšení.

Dále jsou hodnocena 4 kritéria výsledků, dle jednotlivých oblastí (zákazníci, zaměstnanci, společnost, ekonomické výsledky organizace).

Bodové ohodnocení modelu je rozděleno mezi kritéria předpokladů (500 bodů) a kritéria výsledků (500 bodů), špičkové (excelentní) organizace dosahují bodového hodnocení v intervalu 600 až 700 bodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pilíř Logika RADAR

Podle logiky RADAR jsou pak hodnoceny předpoklady (zlepšování přístupů, aplikace modelu, resp. zlepšování) a výsledky (relevantnost a použitelnost výsledků, zhodnocení výkonnosti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační zdroje:

Oficiální stránky organizace EFQM: http://www.efqm.org

Centrum excelence: http://www.csq.cz/centrum-excelence/

Webové stránky Národní politiky kvality: http://www.narodnicena.cz/efqm-model/efqm-model-obec

http://npj.cz