ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky International Organization for Standardization), označovaná jako ISO, je světovou federací národních normalizačních organizací. Vznikla v roce 1947 a sídlí v Ženevě. Zastupující institucí pro Českou republiku je od roku 2009 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Mezinárodní organizace pro normalizaci se zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO a jiných druhů dokumentů v nejrůznějších oblastech normalizace. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

ISO 9001
Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

ISO 14001
Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

ISO/IEC 2000
Princip normy
Norma zavádí princip identifikace procesů, podporujících kvalitní poskytování IT služeb, jejich vymezení a vzájemné působení. Dále zavádí princip interních auditů pro získání zpětné vazby a kontinuálního zlepšování a benchmarking úrovně IT služeb. Norma se překrývá s požadavky normy ISO 9001 pro systém řízení kvality a ISO 27001 pro bezpečnost informací.

Zdroj a více informací: www.iso.cz