ISO normy

Jsou mezinárodní, celosvětově platné normy vydávané Mezinárodní organizací pro standardizaci.

Systémy řízení kvality tvoří specifickou skupinu standardů. Požadavky ISO norem jsou univerzální, lze je využít organizacemi bez ohledu na jejich typ, velikost a sektor působnosti. Většina norem je koncipována tak, aby umožňovala integraci s dalšími systémy řízení.

Nejvýznamnějším zástupcem v oblasti řízení kvality je standard ISO 9001, který specifikuje požadavky na systémy managementu kvality (QMS) organizace. Aktuální verze ISO 9001 vyšla v září 2015, česká verze normy ISO 9001 je platná od března 2016. (více informací na http://www.unmz.cz/urad/normy-serie-iso-9001-a-jejich-aplikace)

Řízení kvality dle ISO 9001 je založeno na aplikaci procesního přístupu – všechny procesy organizace mají tvořit jednotný systém řízení. Procesní řízení odráží požadavky zákazníků (občanů) a dalších zainteresovaných stran – zákazníci formulují požadavky na produkty/služby organizace. Zpětná vazba zajištěná prostřednictvím měření, analýz a zlepšování hodnotí jak výkonnost procesů organizace, tak např. spokojenost zákazníků (občanů). Nová verze normy zdůrazňuje význam strategického řízení organizace, zavádí povinné řízení rizik a příležitostí.

Systém managementu kvality dle ISO 9001 zavádí do práce úřadu potřebný řád. Organizace si v rámci QMS určuje, jaké postupy do systému řízení zavede a jak je bude provádět, tj. organizace musí sama vědět, co chce dělat a jakým způsobem. Zavedený systém jí pak pomáhá v neustálém zlepšování svých činností, nutí organizaci svou práci řídit a zlepšovat.

Certifikace je každoročně obhajována v rámci recertifikačních auditů externím hodnotitelem. Kontinuální zlepšování v organizaci podporuje tým interních auditorů, kteří současně tvoří i zpětnou vazbu mezi zaměstnanci úřadu a jeho vedením.

Kromě zmíněné normy ISO 9001 existují i jiné normy, využitelné pro další oblasti fungování organizace (Oblast zvyšování kvality a výkonnosti ISO 9004:2010; Řízení bezpečnosti informací, informačních technologií, bezpečnostní techniky: ČSN ISO/IEC 27001:2014; Řízení BOZP: ČSN OHSAS 18001:2008; Environmentální řízení ČSN EN ISO 14001:2016; Řízení rizik: ČSN EN ISO 31000:2010 a další).

 

Informační zdroje:

www.iso.org/ – Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO

www.unmz.org/ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – zajištuje tvorbu, vydávání a distribuci norem

www.cai.cz/ – Český institut pro akreditaci – uděluje akreditaci k provádění specifických činností, vede seznam akreditovaných subjektů