Pracovní skupina pro inovace (PSI) byla ustavena na základě usnesení RVVS č. 8/30 o činnosti MV ve vztahu k inovacím ve veřejné správě, a to zejména za účelem diskuse nad inovacemi ve veřejné správě, nad postupem zpracování analýzy, stejně jako nad testováním vybraného problému za použití vhodného nástroje. Pracovní skupina má rovněž sloužit k šíření best practice, zlepšování povědomí o inovacích i zvyšování povědomí o dění na platformě Observatoře pro inovace ve veřejném sektoru. PSI zahájila svou činnost na konci roku 2019. Prvního jednání PSI se zúčastnili zástupci resortů i územních samosprávných celků, stejně jako vybraní odborníci z akademického a soukromého sektoru. Koordinátorem PSI je Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra.


Jednání PSI: 27. ledna 2022 (online)

Po pauze způsobené covidovou pandemií bylo další jednání PSI ve zcela novém složení svoláno v online formě na leden 2022. Byl představen harmonogram další činnosti PSI. Bylo dohodnuto, že členové PSI se budou scházet na svých pravidelných setkáních v roce 2022 každé tři měsíce (leden, duben, červen, říjen). Mj. byly představeny kroky a plánované aktivity OSR MV pro rok 2022 na poli inovací VS.

  • Zpracování analýzy zhodnocení systému inovací, diskuze ohledně navržených opatření a jejich implementace (březen 2022),
  • Sdílení zkušeností v oblasti inovací (průběžně),
  • Zpracování analýzy potenciálu využití automatizace a popř. AI v agendách VS, diskuze ohledně navržených opatřeních a jejich implementace (prosinec 2022),
  • Pokračující spolupráce s OPSI (průběžně).

Ke stažení:


Mimořádné jednání PSI 1. března 2022

Prvního března 2022 bylo svoláno mimořádné jednání PSI k diskuzi nad závěry dotazníkového šetření k měření inovací ve veřejné správě, které realizoval Odbor strategického rozvoje a koordinace VS na konci roku 2021. Byla diskutována zjištění o schopnosti české veřejné správy inovovat se vč. možných doporučení, jak centrálně podpořit modernizaci veřejné správy.

Ke stažení:


Druhé jednání PSI (duben 2022)

Předmětem 2. jednání PSI svolaného na 4. dubna 2022 byly prezentace, které se týkaly inovační politiky ČR, zahraniční praxe v oblasti inovací ve veřejné správě a nástinu inovativních projektů, které realizuje Ministerstvo spravedlnosti. Mj. bylo domluveno, že se vytvoří veřejně dostupná databáze inovativních projektů (vč. jejich popisů), které byly realizovány jednotlivými rezortními pracovišti.

Ke stažení:


Třetí jednání PSI (červen 2022)

V rámci červnového jednání PSI byly prezentovány výsledky průběžné analýzy MV, která cílí na plnění komponenty 2.5.3 „Automatizace, digitalizace, robotizace agend VS“ strategického materiálu Klientsky orientované veřejné správy 2030. Konkrétně byly ukázány možnosti využití chatbotů ve veřejné správě. Ve druhé prezentaci byli přítomní informováni o novinkách a aktualitách z OPSI. V této souvislosti byli vyzváni, aby se jako delegáti ČR registrovali k některým z témat, které OPSI ve vztahu k inovacím ve veřejné správě systematicky rozvíjí. Ve třetí prezentaci zástupce MPO představil jako možnou inspiraci pro ostatní strategický materiál, který se zaměřuje na rozvoj rezortu (MPO) do roku  2025. Ve čtvrté prezentaci hosté z TAČR představili koncept inovativních zakázek.

Ke stažení:


Čtvrté jednání PSI (říjen 2022)

Dne 24. října 2022 se uskutečnilo poslední jednání PS pro inovace v tomto roce. Byla představena metodika zavádění systému řízení kvality v úřadech státní zprávy. Účastníci byli také seznámeni s průběžnými výsledky analýzy „Automatizace, digitalizace, robotizace agend veřejné správy“, na níž v současnosti pracuje Ministerstvo vnitro. Dále byla podána souhrnná zpráva z jednání Národních kontaktních míst OPSI, které se konalo v Paříži (září 2022). Přílohou je možné najít zajímavé příklady dobré praxe měření inovací veřejného sektoru v různých zemích světa. Na Ministerstvu zdravotnictví byl spuštěn nový (inovovaný) intranet, který má ulehčit práci zaměstnancům ministerstva. Projekt byl představen v rámci jednání PS pro inovace. Na závěr byli účastníci seznámeni s výsledky online jednání NCP OPSI ve věci využití behaviorálních přístupů ve veřejné správě.

Ke stažení:


Páté jednání PSI ( leden 2023)

Dne 25. ledna 2023 se uskutečnilo páté jednání Pracovní skupiny pro inovace.  Jako první se svou prezentací vystoupil zahraniční host Bruno Monteiro, který pracuje v OECD OPSI (Observatory for Public Sector Innovation) jako analytik veřejných politik. Bruno ve své prezentaci představil nejvýznamnější témata, kterými se v OPSI zaobírají ve věci inovací veřejného sektoru. Kromě toho také vysvětlil, jakým způsobem OPSI pracuje, čím se zabývá a co dělá pro národní státy na podporu zavádění inovací ve veřejném sektoru. Rovněž uvedl několik zahraničních příkladů dobré praxe v inovacích. Na prezentaci zahraničního hosta navázal Ing. Jan Šebek z Ministerstva průmyslu a obchodu, který členům PSI přiblížil zkušenosti s implementací systému řízení kvality a procesu benchmarkingu, který započal na Magistrátu hl. města Prahy a poté se rozšířil na radnice do jiných středoevropských měst. V poslední prezentaci Ing. Jana Ticháčková z Ministerstva vnitra seznámila účastníky jednání s parciálními výsledky rozhovorů, které MV vedlo se zástupci státní správy a samosprávy. Účastníci byli v závěru jednání seznámeni s dalšími termíny jednání PS pro inovace (viz Zápis z jednání).

Ke stažení:


Šesté jednání PSI (duben 2023)

Dne 12. dubna 2023 proběhlo další jednání PS pro inovace. Účastníkům jednání byly představeny výsledky analýzy rozhovorů, které vedl analytický tým MV pod vedením P. Jirmana. Následně s využitím techniky World Café byla v malých skupinkách diskutována následující témata:

  1. Inovace v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve VS.
  2. Inovace v oblasti spolupráce a kooperace mezi úřady.
  3. Inovace v procesech veřejné správy.

Výsledky diskusí skupinek byly zaznamenány a budou použity jako praktické návrhy a doporučení pro zvýšení inovačního potenciálu české veřejné správy. Přiložený zápis z jednání obsahuje podrobnosti o diskutovaných tématech, získaných návrzích a doporučeních.

Ke stažení:


Sedmé jednání PSI (červen 2023)

Během jednání PS pro inovace, které se konalo 15. června 2023, byly představeny zajímavé informace a názory na téma inovací ve veřejné správě. Zahraniční host Frans Van Dongen z Nizozemí prezentoval výsledky měření týkající se zavádění inovací v nizozemských veřejnoprávních organizacích. Z druhé prezentace, kterou přednesl Matti Kuivalen z Finska se účastníci jednání dozvěděli, že finská veřejná správa vnímá inovace jako důležitý faktor pro zlepšení produktivity a ekonomické udržitelnosti. Také byly představeny konkrétní příklady inovací využívajících umělou inteligenci ve Finsku. J. Ticháčková z Ministerstva vnitra přinesla novinky z Observatoře pro inovace veřejného sektoru; informovala také o vytvoření nových pracovních skupin zaměřených na inovace ve veřejné správě v rámci OPSI.

Během online diskuse byly položeny čtyři otázky týkající se inovací a jejich významu na úrovni jednotlivce, organizace a systému veřejné správy. Z odpovědí vyplynulo, že jedinci jsou motivováni k inovacím z důvodu osobního rozvoje, zlepšení efektivity a produktivity práce a podpory kreativity a inovativního myšlení. V kontextu veřejné správy je inovace důležitá pro poskytování lepších služeb občanům, zvyšování efektivity a transparentnosti, zapojení občanů, modernizaci a digitalizaci a řešení společenských výzev. Na úrovni systému je smyslem inovací veřejné správy zaměřit se na zásadní změny a restrukturalizaci, optimalizaci výkonu, flexibilitu a adaptabilitu, udržitelnost a řešení globálních výzev. Cílem je dosáhnout lepší výkonnosti a efektivity prostřednictvím transformace a přeměny systému, implementace inovativních technologií a strategií a zvládnutí změn ve prospěch udržitelnosti a vyřešení globálních problémů. Diskuze přinesla důležité poznatky a zdůraznila význam inovací ve veřejné správě na všech úrovních.

Ke stažení:


Osmé jednání PSI (listopad 2023)

RNDr. Ing. Václav Jaroš představil projekt Ministerstva vnitra na zlepšení decentralizace a dostupnosti veřejné správy. Projekt, realizovaný od února 2020 do dubna 2024 s podporou Fondů EHP a Norska, využívá geolokační data pro optimalizaci služeb veřejné správy. Tato data nabízejí informace o reálné mobilitě občanů, a mohou být využita pro lokalizaci služeb, územní plánování, krizové řízení a další oblasti. Václav Jaroš sdílel kontakt na sebe pro zájemce o další informace či poskytnutí geodat: vaclav.jaros@mvcr.cz.

Následovala prezentace novinek z Observatory for Public Sector Innovation (OPSI). Pracovní skupiny se týkaly oblastí jako Anticipatory Governance a Governance of Innovation, v rámci kterých se mj. diskutovalo o aktualizaci Inovačního Playbooku a sdílely postřehy v oblasti financování inovací a veřejných zakázek. Členové pracovní skupiny prezentovali aktivity vedoucí k posilování inovačního potenciálu na jejich rezortech. Z diskuzí vyplynulo široké spektrum témat – od sociálních inovací až po využití umělé inteligence. Jednání zakončila prezentace programu BETA3 veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro státní správu. S. Weidnerová z Technologické agentury ČR nastínila možností tohoto programu finančně podpořit inovativní rozvoj veřejné správy.

Ke stažení:


Deváté jednání PS pro inovace (únor 2024)

Jednání se zaměřilo na problematiku inovací ve veřejné správě a jejich podporu. Úvodní slovo patřilo Ing. Miroslavu Juráskovi z Ministerstva vnitra, který představil program jednání. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR projevilo prostřednictvím Ing. Jana Holického, MBA (tajemník ÚMČ Praha 6, předsedá Sdružení tajemníků) zájem o zapojení do činností PS pro inovace. Následně byl představen PhDr. Simonou Weidnerovou, MBA (TAČR) Program Beta 3 veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy. Diskutovalo se o možnosti uspořádat workshop mezi MV a TAČR s cílem podpořit inovace ve veřejné správě. Dále byl představen placený webinář na téma „Mindset v éře AI„, který poukázal na překotnou a prudce se měnící situaci na trhu práce. Byla zdůrazněna jedna myšlenka: „AI nenahradí lidskou práci. Ale ti lidé, kteří umějí využívat potenciál AI a používat nástroje AI, nahradí ty, kteří to umět nebudou“. Jednání pokračovalo prezentací monografie „How to Think Strategically about Public Administration Innovations„, která mapuje inovační ekosystém české veřejné správy, nabízí modely rozhodování o inovacích aplikované na veřejnou správu a navrhuje opatření k podpoře inovací ve veřejné správě. Závěrečná diskuze se soustředila na příklady dobré praxe využití AI v agendách veřejné správy, výzvy spojené s projekty propojujícími akademickou sféru a veřejnou správu a potřebu podporovat studentské stáže ve veřejné správě. Celkově jednání reflektovalo snahu propojit akademický sektor s veřejnou správou a podnítit inovační přístupy a spolupráci mezi různými stakeholdery.

Ke stažení:


Desáté jednání PS pro inovace (duben 2024)

Desáté jednání PS pro inovace 2024 se uskutečnilo 9. dubna 2024 a bylo zaměřeno především na inovace v samosprávách. Nejdříve vystoupil se svým příspěvkem Ing. Jan Holický, MBA (tajemník ÚMČ Prahy 6, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů od roku 2020) a představil inovační praxi pohledem samospráv. Po něm vystoupil další host jednání prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c. z Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Profesor Vochozka mluvil o právě probíhajícím projektu TA ČR „Inovativní veřejné zakázky v oblasti SMART CITY řešení. Jako třetí prezentoval Miroslav Scheiner z MPO, který nazval svůj příspěvek „Smart Cities: inovace v ekosystémovém a společenském kontextu“. M. Scheiner představil aktuální strategické projekty MPO. Mezitím se diskutovalo o myšlence vytvoření HUBu státní správy. Brainstormingovou diskuzi moderoval Jan Šebek z MPO.

Ke stažení:

Zápis z desátého jednání PSI Miroslav Jurásek (226 kB)

Inovativní veřejné zakázky v oblasti Smart City řešení Jaromír Vrbka (218 kB)

Brainstorming myšlenky vytvoření HUBu státní správy Jan Šebek (160 kB)

Smart Cities inovace v ekosystémovém a společenském kontextu Miroslav Scheiner (1 959 kB)


Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Ministerstvo vnitra

mob.: 731 428 803

email: miroslav.jurasek@mvcr.cz