Společný hodnoticí rámec CAF (Common Assessment Framework) je nástrojem TQM (Total Quality Management), vyvinutým veřejným sektorem pro potřeby veřejného sektoru/veřejné správy, inspirovaný Modelem excelence EFQM (EFQM – European Foundation for Quality Management – Evropská nadace pro řízení kvality).

CAF je založený na předpokladu, že vynikající výsledky v oblasti výkonnosti organizace, občanů/zákazníků, zaměstnanců a společnosti lze dosáhnout prostřednictvím vedení organizace, které řídí strategii a plánování, zaměstnance, partnerství, zdroje a procesy.

CAF je veřejně dostupný, bezplatný a snadno použitelný nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru v celé Evropě využívat techniky řízení kvality pro zlepšování své výkonnosti. CAF byl navržen tak, aby byl využitelný ve všech oblastech veřejného sektoru.

Cílem CAF je stát se katalyzátorem procesu celkového zlepšování organizace a má pět hlavních záměrů:

  1. Zavést do veřejné správy kulturu excelence a principy TQM.
  2. Využívat v aplikovaných systémech řízení/procesech veřejné správy celý cyklus PDCA (Plan, Do, Check, Act).
  3. Umožnit sebehodnocení organizací veřejného sektoru za účelem zjištění míry uplatňování přístupů k řízení kvality, posouzení stavu výkonnosti a stanovení následných opatření ke zlepšení.
  4. Propojovat různé přístupy používané k řízení kvality.
  5. Usnadnit benchmarking/benchlearning mezi organizacemi veřejného sektoru.

Jako nástroj Total Quality Managementu je CAF v souladu se základní koncepcí excelence, původně definovanou EFQM, a zavádí tuto koncepci do veřejného sektoru s cílem zlepšit jeho výkonnost.

Propojení mezi levou a pravou stranou modelu je založené na vztahu mezi předpoklady (příčinami) a výsledky (následky), stejně jako na zpětné vazbě od výsledků k předpokladům. Samotné sebehodnocení se provádí podle devíti kritérií:

  • Pět z nich se týká předpokladů pro dosahování požadovaných výsledků. Předpoklady určují, co organizace dělá a jak přistupuje ke svým úkolům, aby dosahovala požadovaných výsledků (jak bychom měli vést/řídit; jak uplatňovat strategii; jak motivovat a řídit zaměstnance; jak pracovat se zdroji, budovat partnerství, jak řídit procesy).
  • Čtyři kritéria se týkají dosahování výsledků měření a vnímání dosahované výkonnosti v oblastech zákazníků/občanů, zaměstnanců, sociální odpovědnosti, vlivu na společnost a životní prostředí a klíčových výsledků výkonnosti úřadu.

Sebehodnocení realizuje tým hodnotitelů (tzv. CAF tým), složený ze zaměstnanců organizace. Výstupem je sebehodnoticí zpráva identifikující silné a slabé stránky a příležitosti ke zlepšování organizace, resp. návrh konkrétních oblastí pro zlepšování. Číselný výstup hodnocení v rozsahu 0 – 100 bodů umožňuje sledování dosažených pokroků v řízení kvality v čase, resp. identifikuje míru dobré praxe organizace. Získaná data mohou být rovněž použita pro benchmarking s dalšími úřady/organizacemi.

Středisko podpory CAF při Evropském institutu veřejné správy (EIPA) je centrem informačních zdrojů pro model CAF s cílem podporovat jeho využívání na evropské úrovni. Středisko spravuje databázi uživatelů CAF, zastřešuje sdílení dobré praxe v evropském měřítku, pořádá vzdělávací akce, resp. zabezpečuje vývoj nástroje ověřujícího správnost zavedení modelu CAF – Externí zpětnou vazbu. CAF Externí zpětná vazba umožňuje organizacím veřejné správy, které využívají model CAF, posouzení výsledků aplikace modelu CAF a získání zpětné vazby od externího hodnotitele.

EIPA v listopadu 2019 schválila novou verzi metodiky CAF 2020, Ministerstvo vnitra chystá český překlad.

Národním gestorem CAF je Ministerstvo vnitra. Ve spolupráci MV ČR s Radou kvality vznikla řada příruček k metodice CAF:

CAF 2020: Aplikační příručka pro územní samosprávné celky (pdf, 1,5 MB)

Metodika CAF 2020 (PDF, 2 MB)

CAF 2013  – Příručka Společný hodnotící rámec představuje kritéria modelu, postup hodnocení a možnosti zlepšování organizace využívající CAF

Aplikační příručka CAF 2013  – Příručka popisuje možnosti aplikace CAF pro úřady ÚSC s cílem podpořit rozvoj organizace

CAF – Externí zpětná vazba

 

Informační zdroje:

Evropský institut pro veřejnou správu http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191