CSR – Společenská odpovědnost organizací

Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility, CSR) představuje dobrovolný závazek organizace zohledňovat při svém rozhodování a činnostech potřeby jak subjektů z vnitřního prostředí – zaměstnanci, vedení, tak z vnějšího prostředí dodavatelů, odběratelů, občané a dalších subjektů, jichž se její činnost dotýká, ať již přímo či nepřímo.

Jsou zde začleněny aspekty ekonomické, sociální i environmentální.

Smyslem CSR je přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti, a to prostřednictvím realizace takových činností, které mají pozitivní dopad na společnost, nebo předcházejí či zmírňují nepříznivé dopady vlastní činnosti.

CSR má dobrovolný charakter a zahrnuje ty činnosti, které organizace realizuje nad rámec zákonných povinností, ať již ve vztahu ke svým zaměstnancům, nebo ke společnosti a životnímu prostředí. Smyslem CSR je přispívat k udržitelnému rozvoji celé společnosti.

CSR není vymezena jen pro podnikatelské subjekty, ale i pro nestátní neziskové organizace, orgány a instituce státní správy a územní samosprávy a lze je dokonce vztáhnout i k jednotlivci či rodině.

Klíčovým aktérem v oblasti společenské odpovědnosti jsou organizace veřejné správy. V této problematice hrají dvojí roli – jednak by měly vytvářet ideální podmínky pro rozvoj společenské odpovědnosti, a tím motivovat firmy i občany ke společensky odpovědným aktivitám. Na straně druhé by samy měly jít příkladem a chovat se společensky odpovědně.

Strategie v oblasti CSR je součástí strategických záměrů Rady kvality od roku 2006. Pro efektivnější koordinaci aktivit v oblasti CSR byla Radou kvality ČR v roce 2008 ustavena Odborná sekce Společenská odpovědnost organizací.

Národním gestorem společenské odpovědnosti je od roku 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož úkolem je vypracovávat strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice.

Informační zdroje:

Příručka CSR pro veřejnou správu odkaz: http://npj.cz/images/soubory/publikace/101.pdf

Webový portál ke společenské odpovědnosti: http://narodniportal.cz

Webové stránky Národní politiky kvality: http://www.npj.cz/menu/narodni-cena-cr-za-csr-a-udrzitelny-rovoj#scroll