Místní Agenda 21

Je progresivní metodou řízení kvality veřejné správy, vede k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery (NNO, školy, firmy atd.) dbát na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje.

Je zaměřena nejen dovnitř úřadu (kvalita strategického plánování a řízení, efektivní nakládání s financemi), ale zejména navenek (systematické zapojování veřejnosti, průběžná komunikace, otevřené sdílení zkušeností atd.).

Je využitelná ve všech typech municipálních úřadů – od malých obcí, přes středně velká a velká města, mikroregiony, kraje či dokonce místní akční skupiny.

Je přehledně měřitelná a lze ji vyhodnocovat díky sadě kritérií. Čtyři kategorie (A – D) mají vlastní kritéria a měřitelné ukazatele hodnocení kvality procesu i výstupů. K postupu do vyšší kategorie je vždy nutné naplnit všechna kritéria kategorií předcházejících.

Vyšší kategorie MA21 využívají Metodiku hodnocení udržitelného rozvoje – podrobný manuál se sadou návodných otázek a indikátorů pro sebehodnotící audity v 10 oblastech (Veřejná správa a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí, Globální odpovědnost), které jsou návazně posouzeny nezávislými experty. Data a výsledky auditů jsou veřejně přístupné a benchmarkovatelné ve specializovaném on-line systému.

Pokročilost lze sledovat v Databázi MA21. Doložené důkazy garantuje Pracovní skupina pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Gesci má Ministerstvo životního prostředí, administraci a technickou správu Databáze MA21 zajišťuje agentura CENIA.

Většina pokročilých realizátorů MA21 je sdružena v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR, kde je obcím a regionům poskytována průběžná metodická a realizační podpora (školení, sdílení informací a zkušeností, pomoc v místě apod.).

 

Nezbytné součásti MA21

  • organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu
  • zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování
  • strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, monitoring stavu
  • komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe
  • financování, motivace

 

Další informační zdroje:

www.ma21.cz (Databáze MA21, základní informace, pravidla, kritéria).

www.mistniagenda21.cz (postupy, metodické materiály, finanční zdroje, know-how)

Stručná příručka k MA21 ZDE (pdf, 1,72 MB)