Udržitelný rozvoj na prvním místě

Město Valašské Meziříčí vyvíjí aktivity v oblasti udržitelného rozvoje již řadu let. Dlouhodobě realizuje projekt Zdravé město, v jehož rámci pořádá každý rok kolem 30 aktivit zaměřených na plánování s veřejností včetně mládeže, vzdělávání, ekologii, podporu podnikání, komunitní plánování sociálních služeb, podporu dobrovolnictví a podporu zdraví. Zvláštní pozornost věnují problematice stárnutí obyvatelstva v Koncepci přípravy na stárnutí populace ve Valašském Meziříčí 2017–2027.

Typy aktivit jsou následující: a) plánování s veřejností: veřejné diskuze na téma rozvoje a investic, zpracování pocitové mapy, Dětské slyšení – diskuze zástupců města s žáky, b) vzdělávání: semináře pro veřejnost na téma udržitelného rozvoje, akce BESIP, c) ekologie: kampaň Den Země, hospodaření s odpady, d) podpora podnikání: fair trade, jarmarky a farmářské trhy, zapojení podniků do akcí pro veřejnost, soutěž Restaurace přátelská rodině, e) komunitní plánování sociálních služeb: spolupráce s laickou a odbornou veřejností v oblastech péče o seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny a děti a lidi v krizi a nouzi, f) dobrovolnictví, g) podpora zdraví – koncepce stárnutí populace, plán zdraví, analýza zdravotního stavu obyvatelstva, aktivizační programy pro seniory a mezigenerační programy, kampaň Týden zdraví, preventivní programy pro děti, poradny správné výživy při farmářských trzích

Aktivity vychází z plnění místní Agendy 21

Monitorovací aktivitou je v rámci projektu pořádání veřejné diskuze s občany. Občané v jejím průběhu definují největší problémy města, které se následně prověřují ve veřejné anketě. Město tak získává zpětnou vazbu od občanů týkající se jejich spokojenosti a potřeb. Do aktivit se zapojují občané všech věkových skupin – od nejmenších dětí, přes obyvatele v produktivním věku, až po seniory. Z vysoké účasti na aktivitách projektu vyplývá, že jsou občané s touto funkcionalitou spokojeni.

Město průběžně připravuje audity udržitelného rozvoje postupně ve všech oblastech. V roce 2018 se zaměřuje na hodnocení sociálního prostředí, zdraví, kultury a volného času. Aktivity jsou plněny v rámci realizace místní Agendy 21.