Cíle projektu

Zvýšení efektivnosti procedury zpracování strategických dokumentů města Dobříš, zejména územního plánu. Vytvoření dlouhodobého rozvojového dokumentu, který bude respektován, naplňován a průběžně aktualizován.

Zapojení veřejnosti na odborné i laické úrovni, podnikatelských a dalších subjektů, do procesu zpracování strategických dokumentů. Podchycení jejich zájmu o dění a fungování místa, kde žijí, kde působí.

„Nestačí, aby o budoucnosti města rozhodovali pouze profesní odborníci, ale také lidé jakožto veřejnost s velmi rozličnými profesními zájmy a potřebami.“

Popis řešení

Na začátku proběhlo proškolení členů implementačních týmu z problematiky udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Byla navázána spolupráce s dodavatelem, který měl zkušenost s kompletním zpracováním strategického plánu při zapojení veřejnosti.

Řešení nastiňuje postup k souběžnému skloubení činností třech nezávislých souběžně kooperujících týmů během tvorby strategického a územního plánu města. Řešení popisuje cestu, jak zabezpečit maximální kompletnost a objektivnost využívaných dat při tvorbě strategických dokumentů, aby co nejvíce přispěly kvalitnímu řízení obce.

Řešení otevírá problematiku v řízení města občanům a zároveň je pro ně vhodnou motivací, protože zvětšuje jejich zájem o místo, kde žijí. Občané dostávají šanci podílet se na utváření svého okolí. Řešení prohlubuje znalosti občanů o jejich bydlišti a zlepšuje sousedské vztahy, čímž oživuje dění ve městě a zpříjemňuje v něm život.

Výstupem řešení jsou tři samostatné dokumenty, které se prakticky využívají a dle možnosti aktualizují: územní plán města, strategický plán města a soci-demografickou analýzu města.

Všechny výstupy projektu podléhají nezávislé kontrole, sebekontrole zúčastněných týmů a vzájemnému projednání mezi týmy. Dle závažnosti zjištění je prováděno změnové řízení, příp. jsou doplňovány vstupní podklady.

Díky existenci třech týmů dochází k trojí kontrole podkladů, dvojí kontrole výstupů a to za pouze jedny náklady.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zajištění dlouhodobé funkčnosti a vhodnosti územně plánovací dokumentace, a to jejím kvalitním nastavením zadání, postupu tvorby a schvalováním.
  • Aktivace zájmu občanů o místo kde žijí.
  • Umožnění dlouhodobé spolupráce mezi občanem, městem a odborníky.
  • Úspora času a finančních prostředků.
  • Vytvoření a schválení dlouhodobé funkční územně plánovací dokumentace, která respektuje nejen technické a kapacitní možnosti území, ale také reálné potřeby místních obyvatel.

Přenositelnost řešení

Řešení může být přeneseno na každou obec, která se připravuje na zpracovávání nového územního plánu, či na jeho významnější aktualizaci.

Přenositelnost řešení neovlivňuje ani tvorba nového strategického plánu udržitelného rozvoje obce, ani jeho aktualizace. Pouze se nepovažuje za vhodné kombinovat tvorbu územního plánu s aktualizací akčního plánu.

Možné překážky realizace

  • Nevědomost většiny zaměstnanců o smyslu zapojování veřejnosti do tvorby strategických dokumentů města.
  • Neporozumění důležitosti a výhod skloubení strategického a územního plánování mezi vedením města, zaměstnanci úřadu a vedením strategických organizací v obci.
  • Zaměstnanci města otevřeně nekomunikují s občany města.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011

 

Autor fotografie: JakSob – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41686148