Získané ocenění

Ocenění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ v kategorii Implementace modelu CAF 2013 bronzového stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

První sebehodnotící zpráva Magistrátu hlavního města Prahy byla sepsána v roce 2006 v rámci projektu „Podpora zvyšování kvality činnosti veřejné správy pomocí metod a přístupů managementu kvality zasazených do sktruktury modelu CAF“, avšak úřad v rozvoji této činnosti dále nepokračoval.

V roce 2016 se Magistrát rozhodl podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu hlavního města Prahy.“ Sebehodnocení prováděl 38členný tým sestavený výhradně z interních  zaměstnanců, rozdělených do pěti samostatných dílčích týmů. Důvodem velikosti „CAF týmu“ byla snaha zapojit zaměstnance napříč úřadem, a proto byl do CAF týmu delegován zástupce za každý odbor. Tento přístup rovněž umožnil shromáždit rozsáhlé informace a data o fungování úřadu.

Rozsah a průběh realizace

Před zahájením zpracování sebehodnotící zprávy se členové CAF týmu účastnili akreditovaného školení, následně byli rozděleni do pěti minitýmů, a to v souladu se strukturou modelu CAF. Jednotlivým členům CAF týmu byla přidělená subkritéria ke zpracování. V průběhu zpracování sebehodnotící zprávy se členové CAF týmů pravidelně scházeli a vyhodnocovali postup, či přispěli radou nebo odkazem na relevantní zdroj informací. Dílčí CAF týmy se scházely na vlastních operativních setkáních. Netradičně početný CAF tým, velikost úřadu, množství vykonávaných činností a agend kladly zvýšené nároky na koordinaci jednotlivých kroků vedoucích k úspěšnému zpracování sebehodnotící zprávy.

Zavádění modelu CAF do prostředí Magistrátu probíhalo ve spolupráci s externími poradci se zkušenostmi z veřejné správy, kteří prostřednictvím konzultací přispěli rovněž k sestavení sebehodnotící zprávy a následně k jejímu tzv. bodování (přidělení bodů jednotlivým subkritériím a kritériím).

Hlavní přínosy a výsledky

  • Potvrzení správnosti přijaté koncepce Magistrátu s názvem „Strategie řízení a rozvoj do roku 2020“, která vymezuje poslání, vizi, hodnoty, priority a oblasti rozvoje, strategické cíle a akční plán.
  • Podrobná identifikace zainteresovaných stran včetně pravidelného zjišťování jejich potřeb. Provádění průzkumů spokojenosti klientů Magistrátu.
  • Zpracování ročních akčních plánů, které reagují na strategické cíle přijaté strategie.
  • Podrobné zdokumentování postupů při řízení lidských zdrojů včetně oblasti vzdělávání. Provedení průzkumu spokojenosti zaměstnanců Magistrátu.
  • Identifikace klíčových partnerských organizací.
  • Maximální využívání elektronické komunikace a  digitálních technologií.
  • Identifikace silných stránek a oblasti pro zlepšování Magistrátu u všech kritérií modelu CAF.
  • Nastavení dialogu
  • Zavedení průběžného shromažďování a vyhodnocování dosažených výsledků organizace.
  • Definování potřeby nastavení měřitelných cílů výkonnosti úřadu v rámci akčního plánu zlepšování.

Magistrát hlavního města Prahy chce být úřadem moderním a efektivním, který na vysoké úrovni a ve vysoké kvalitě uspokojí potřeby svých klientů a s ostatními subjekty bude spolupracovat na principu partnerství.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57085132