Cíle projektu

Zatraktivnit besedy mezi zástupci města Hlučín, odborníky na danou problematiku a občany města Hlučín. Zvýšit zájem občanů města o tyto besedy.

Popis řešení

Podstata realizace řešení spočívá jednak ve vysílání a archivování záznamů z besed mezi zástupci města a odborníky na internetových stránkách, jednak v následném prodiskutování probíraných témat s širokou veřejností. Důvodem pořádání besed s veřejností je snaha města co nejvíce komunikovat s občany, zjišťovat jejich názory na aktuální témata.

Veškeré realizované besedy s veřejností jsou natáčeny a vysílány v internetové televizi „Televizní studium Kulturní centrum Hlučín“. Besedu vždy řídí moderátor a diskutuje s odborníky na dané téma.

První části besedy se zúčastňují zástupci samosprávy, odborné veřejnosti a neziskových organizací. Z první části je zpracován 20 minutový vstup, který je přístupný veřejnosti v internetové televizi.

Druhá část besedy je vymezena pro volnou diskuzi s občany. Občané mohou v živé besedě klást otázky a vznášet návrhy k danému tématu. Probíraná témata internetových diskuzí vycházejí z veřejných fór nebo z nejčastějších dotazů veřejnosti na město.

Řešení je propagováno např. V Hlučínských novinách, na webu města a formou plakátů. Finančně je podporováno městem v rámci rozpočtu aktivit místní Agendy 21. Zaměstnanci úřadu jsou aktivními diskutujícími na besedách.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zlepšení komunikace města s občany.
  • Pozitivní trend v počtu podaných podnětů a návrhů na město ze strany občanů.

Přenositelnost řešení

Řešení je přenositelné na každou organizaci veřejné správy. Není ovšem realizovatelné bez podpory a aktivní účasti vedení města.

Možné překážky realizace

Malá počáteční účast občanů na „živých“ besedách zapříčiněná převážně ostychem občanů veřejně vystupovat

 

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2012