Aplikovaný přístup

Město Hranice si zvolilo za svoji cestu zlepšování systematické a dlouhodobé zavádění a využívání uznávaných nástrojů a metod managementu pro vymezení systému řízení městského úřadu. Již v roce 2004 město zavedlo systém managementu kvality („QMS“) dle požadavků ISO 9001, k čemuž využilo i inspiraci získanou z porovnání určených agend s relevantními ORP v rámci tzv. Benchmarkingové iniciativy 2005, resp. z porovnání v rámci projektu MV ČR 2003. Souběžně město využívalo ke zlepšování své výkonnosti kritéria modelu CAF 2005, čímž vytvořilo základ pro nastavení vhodného propojení různých modelů řízení kvality.

Strategické rozhodnutí města v r. 2012 nasměrovalo rozvoj systému řízení cestou excelence. V následujícím období byl systém řízení Městského úřadu Hranice doplněn o implementaci koncepcí excelence a kritérií Modelu excelence EFQM. Pravidelným sebehodnocením dle Modelu excelence město získalo jednak ucelený pohled na funkčnost organizace a na stav uplatňovaného systému řízení, jednak potřebná zjištění o souladu a vzájemné synergii osvojených systémových metod řízení.

Výsledkem mnohaletého úsilí Městského úřadu Hranice je systém řízení uplatňující principy kvality a koncepce excelence, jež je přirozeným důsledkem vzájemného doplňování a propojení různých systémových přístupů, metod a nástrojů kvality. Slučujícím základem procesně orientovaného systému řízení je systém managementu kvality, který tvoří integrální součást manažerského řízení úřadu. Koncem roku 2016 byl systém managementu kvality aktualizován a přenastaven dle nových požadavků ISO 9001.

Rozsah a průběh realizace

Zavádění a uplatňování QMS v prostředí MěÚ probíhá za maximální podpory ze strany vedení a je podloženo strategickými dokumenty (Program rozvoje města, Strategie MěÚ Hranice, Sebehodnotící zprávy MěÚ Hranice pro Model excelence – r. 2013 a 2017, Zprávy pro přezkoumání QMS, Zápisy o přezkoumání QMS, Závěrečné zprávy interních auditů kvality).

Velmi vysoká užitná hodnota současného systému řízení vzešla zejména z dlouhodobé podpory ze strany zaměstnanců, kteří plnili stanovené postupné cíle. Zaměstnanci navíc vyjádřili svoji podporu aktivním zapojováním se do pracovních inovačních týmů (interní auditoři kvality, pracovní tým EFQM apod.). Rozvoj systému řízení řídí a koordinují: představitel vedení pro kvalitu, manažer kvality a vedoucí daných systémových oblastí.

Hlavní přínosy a výsledky 

  • Zabezpečení rozvoje systému řízení MěÚ využitím a propojením systémových přístupů, metod a nástrojů kvality (QMS, CAF, Model excelence EFQM, BI).
  • Vybudování a vyladění procesně orientovaného systému řízení, jehož základní strukturu tvoří systém managementu kvality dle požadavků ISO 9001, který sjednocuje požadavky a kritéria dalších přístupů k řízení a hodnocení kvality.
  • Získání komplexního pohledu na stav chodu úřadu ve vymezených oblastech pomocí každoročního sebehodnocení dle metodiky RADAR, jež je součástí Modelu excelence EFQM.

Zavádění systému managementu kvality považujeme za nádherný tvůrčí proces, který nám umožňuje neustále zlepšovat naši práci.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

Získané ocenění

Ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ v kategorii Uplatňování systému managementu dle ISO norem stříbrného stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

 

Autor fotografie: Vojtěch Dočkal – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44799331