Cíle projektu

Zřízení vlastní pečovatelské služby pro zkvalitnění do té doby provozovaných sociálních služeb ve městě. Zvýšení jejich dostupnosti, rozšíření jejich kapacity a zvětšení celkového rozsahu nabízených činností.

Popis řešení

Sociální služby jsou přičleněny k zavedené příspěvkové organizaci města, která se doposavad poskytováním sociálních služeb nezabývala. Sociální služby jsou nabízeny terénní a ambulantní formou.

Řešení především zvyšuje produktivitu práce během poskytování sociálních služeb, přičemž se opírá o pravidelné zjišťování zpětné vazby od klientů. Služby jsou prováděny transparentním způsobem. Kapacita poskytovatele je upravována dle potřeb klientů.

Těžiště řešení spočívá v propojení zdravotnicko-sociální služeb pro mladé rodiny (dětské jesle), v nabídce celé škály služeb pro seniory a zdravotně postižené. Řešení koncentruje sociální služby poskytované městem do jednoho sídla.

Pečovatelská služba mimo sídlo pro potřebné zajišťuje přepravu k lékaři nebo nákup. Klientům také půjčuje zdravotní a kompenzační pomůcky. Služba je provozována denně včetně svátků.

Informovanost komunity zajišťují: propagační letáky, internetové stránky, nástěnky u lékařů, informační nástěnky, čtvrtletník Zpravodaj pečovatelské služby, zpravodaj radnice apod.

Řešení vychází z intenzivní a systematické spolupráce mezi Střediskem pečovatelské služby a sociálním odborem úřadu. Mimořádné provozní a finanční situace střediska jsou flexibilně řešeny s vedením města.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Systémové řešení potřeb seniorů, zdravotně a tělesně postižených.
  • Zajištění kapacity pro všechny potenciální klienty a zlepšení dostupnosti sociálních služeb občanům.
  • Celkové zvýšení kvality poskytovaných služeb dle potřeb uživatelů včetně rozšíření provozní doby.
  • Zajištění informovanosti občanů o všech službách, které jim mohou být prostřednictvím pečovatelské služby poskytnuty.

Přenositelnost řešení

Řešení může být dobře aplikovatelné především v městech s malým počtem obyvatel, jež mají zájem o provozování vlastní pečovatelské služby a zároveň se potýkají s nedostatkem finančních prostředků.

Možné překážky realizace

  • Nesprávné nastavení celého systému poskytování sociálních služeb.
  • Potíže se získáním finančních prostředků na zahájení činnosti organizace sociálních služeb.
  • Nízká informovanost potenciálních klientů o nabízených sociálních službách.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011

 

Autor fotografie: Palickap – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49597309