Základní údaje o projektu

Cílem řešení bylo co nejvíce snížit možnost korupčního jednání, zajistit maximální informovanost veřejnosti především v oblastech, kde existuje zvýšené riziko vzniku korupčního jednání, i o dalších aktivitách, které pomáhají minimalizovat rizika vzniku korupce. Dlouhodobým cílem bylo dosáhnout otevřeného a transparentního rozhodování ve všech oblastech svěřených do působnosti JMK.

Získané ocenění: Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2012

Popis projektu

Řešení protikorupční politiky Jihomoravského kraje (JMK) představuje komplexní, účinný a efektivní systém prevence korupce, sestávající se z nástrojů a opatření, kterými je možné aktivně korupci předcházet a odhalovat. Je prováděna systémově prostřednictvím na sebe navázaných nástrojů.

Mezi tyto nástroje patří zavedení stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce. Pracovní skupina vznikla v roce 2010 jako poradní orgán rady kraje. Stálá pracovní skupina se v rámci své činnosti věnuje otázkám implementace protikorupčních opatření do praxe JMK a jeho orgánů.

Mezi nástroje patří také Protikorupční linka Jihomoravského kraje. Protikorupčí linka je chápána jako souhrn technických opatření, prostřednictvím kterých je možné podávat podněty obsahující podezření z korupčního jednání orgánů JMK, jejich zaměstanců či členů a příspěvkových organizací zřizovaných JMK (speciální telefonní linka, e-mail, podatelna). Podněty, které mohou být i anonymní, tak mohou být podány telefonicky, písemně v elektronické či listinné podobě.

Dalším nástrojem je Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a Mapa korupčních rizik. Jeho obsahem je popis hlavních zásad a pravidel a také možných a žádoucích systémových i individuálních opatření vedoucích ke snížení korupčních rizik a vymezení základního směřování souvisejících aktivit.

Mezi další nástroje patří např. Kodex etiky Jihomoravského kraje, Protikorupční portál Jihomoravského kraje, jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadávaných Jihomoravským krajem a jím zřízenými organizacemi.

Přenositelnost řešení

Popsané řešení má určitě potenciál pro přenos do dalších organizací a to v podstatě ve všech jeho prvcích. Pro maximální účinnost protikorupčních aktivit je třeba přijmou co nejkomplexnější řešení, tj. neomezit se pouze na jednu aktivitu, ale realizovat celistvý soubor na sebe navazujících opatření, která pokryjí nejrizikovější oblasti. Nezbytná je podpora všech zainteresovaných stran a především politická vůle k realizaci aktivit. Také je potřeba počítat s tím, že výsledky protikorupční strategie se dostaví až v dlouhodobějším horizontu.

Bariéry realizace

Při schvalování některých aktivit volenými orgány kraje bylo potřeba získat podporu napříč politickým spektrem.

Zhodnocení zkušeností

Díky souhrnnému řešení JMK má veřejnost zajištěnu vyšší míru transparentnsti prováděných činností, možnost laické i odborné kontroly nad využíváním veřejných prostředků, resp. možnost ohlásit podezření na korupční jednání.

 

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – Vybrané příklady dobré praxe. (pdf, 720 kB)