Nejnovější trendy v rozvoji veřejné správy byly představeny na páté výroční konferenci Ministerstva vnitra Moderní veřejná správa. Akce se konala ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 v Olomouci. Bohatý program, ve kterém vystoupilo 60 řečníků, nabídl široký záběr inspirativních témat pro všechny úrovně české veřejné správy.

Konferenci zahájili primátor statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek a hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, kteří nad akcí převzali záštitu. S pokroky v rozvoji veřejné správy v minulém roce vystoupili náměstci ministra vnitra Petr Vokáč, Petr Hůrka a Jaroslav Strouhal, a dále také senátor Petr Vícha ze senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Úvod konference završil zvláštní host – prorektor Univerzity Karlovy v Praze Miroslav Bárta, který se věnoval roli státní správy při rozvoji civilizací a odvrácení jejich kolapsu.

Z dalších bodů programu se konference zaměřila na stavební zákon, hospodaření obcí a krajů nebo novinky v eGovernmentu. Byly představeny konkrétní projekty, jako jsou eMatrika, digitální technické mapy nebo elektronická sbírka právních předpisů obcí a krajů. Samostatné panely byly věnovány trendům v modernizaci úřadů (automatizace, inovace, sociálně odpovědné veřejné zadávání, kybernetická bezpečnost) nebo moderní a efektivní komunikaci (výhody komunikačních strategií, jednotný vizuální styl obce, zjednodušování úředních textů). Současně došlo k představení nových projektů z tzv. Norských fondů, potenciálu metropolitní spolupráce nebo kroků ve využití big dat pro potřeby veřejné správy. Velký prostor byl věnován také novým operačním programům pro období let 2021 až 2027. Novinkou letošního ročníku byl samostatný panel pro otázky rozvoje státní služby.

Jako doprovodný program se uskutečnil slavnostní večer v olomoucké Pevnosti poznání, během kterého byly předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2019 (oceněna byla města Kyjov a Opava) a dále ceny ze soutěže Úřad na cestě k rovnosti (ročníky 2020 a 2021).

Ke stažení:

Kontaktní osoby:

 

Konference byla pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Akce se konala za finanční podpory Rady kvality České republiky https://www.narodniportal.cz/.

Záštitu nad akcí převzali primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

Konference se uskutečnila za zvýšených hygienických opatření dle platných mimořádných podmínek.