Dne 20. září 2017 proběhla ve velkém zasedacím sále Nové radnice hlavního města Prahy specializovaná mezinárodní konference Zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni. Konferenci pořádala sekce veřejné správy Ministerstva vnitra v rámci českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Záštitu konferenci dále poskytly primátorka hlavního města Prahy, Asociace krajů České republiky a Svaz měst a obcí České republiky.

Mezinárodní konference, které se účastnilo přes sto osob z dvacítky členských zemí Rady Evropy, se věnovala třem hlavním tématům: uplatňování principů dobrého vládnutí na místní a regionální úrovni, elektronickým nástrojům zvyšujícím kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni a příkladům dobré praxe z oblasti zvyšování kvality veřejných služeb. S příspěvky vystoupilo téměř dvacet řečníků, včetně expertů z Rady Evropy a Evropské komise.

Konferenci zahájil Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc., vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy, který připomněl priority českého předsednictví v oblasti veřejné správy a shrnul dosavadní mezinárodní spolupráci České republiky v této oblasti. Druhou čestnou řečnicí byla Claudia Luciani, ředitelka Democratic Governance and Anti-Discrimination v rámci Rady Evropy.

V prvním tematickém bloku věnovaném principům dobrého vládnutí na místní a regionální úrovni vystoupili: Alina Tatarenko, vedoucí Centre of Expertise for Local Government Reforms z Rady Evropy, která účastníky seznámila s aktuálními aktivitami a úspěchy na poli lokální a regionální demokracie a také v přeshraniční spolupráci; RNDr. Jan Hodovský, ředitel Kanceláře Asociace krajů ČR, který účastníkům představil aktivity Asociace krajů ČR; Mgr. Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, který představit aktivity Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst České republiky, jenž představil svou organizaci a její činnost, nejen v ČR, ale také na mezinárodní bázi; a jako poslední v tomto bloku představil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra, motivační soutěž Přívětivý úřad, která mapuje a oceňuje zvyšování kvality služeb obecních a městských úřadů.

Ve druhém bloku, věnovaném elektronickým nástrojům pro zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni, vystoupili: Dóra Klein z kanceláře předsedy vlády Maďarska, která představila dobrou praxi sítě tzv. government windows; Janek Rozov, ředitel odboru rozvoje služeb informační společnosti z estonského ministerstva pro ekonomiku a komunikaci, hovořil o dobré praxi estonského eGovernmentu a elektronických službách nabízených občanům; Christian Rupp, mluvčí Federální platformy Digitální Rakousko, představil postup v digitalizaci rakouské veřejné správy; Fie JacobsenováDG Communications Networks, Content and Technology v rámci Evropské komise mluvila o trendech a aktivitách v eGovernmentu a elektronizaci veřejné správy; Mgr. Michal Kubáň, M.A., národní koordinátor otevřených dat, představil možnosti a pokroky v oblasti otevřených dat v ČR; a blok uzavřel Mgr. Filip Bílek z odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra s příspěvkem o novém konceptu elektronických občanských průkazů.

Poslední blok se zaměřil na předání dobré praxe z české lokální úrovně. Blok zahájil Ing. Ondřej Menoušek, který hovořil o českých systémech kontaktních míst Czech POINT a datových schránek, které znamenaly výrazný úspěch v elektronizaci a zefektivnění veřejné správy v Česku; poté následovaly příklady dobré praxe služeb lokální veřejné správy: Ing. Jaroslav Mareš z Magistrátu města Mostu představil službu pojízdný úřad, která potřebným skupinám obyvatel města nabízí vyřízení úředních záležitostí u nich doma; Ing. Radek Kolářík, z Magistrátu města Plzně, seznámil účastníky s elektronickým řešením systému životních situací občana v obci; a na závěr vystoupili Ing. Alice Králiková a Bc. Patrik Matek z Městského úřadu Litoměřice s konceptem „úřad pro všechny“, který se komplexně zaměřuje na zvyšování přívětivosti, otevřenosti a kvality městského úřadu.

V rámci doprovodného programu byla účastníkům zpřístupněna historická Rezidence primátora hlavního města Prahy. Pro zahraniční účastníky byly také připraveny exkurze do Českého Krumlova a na Prahu 6, kde se seznámili s chodem městského úřadu / úřadu městské části hlavního města Prahy v praxi.

Konferenci organizačně zajišťoval Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky.

Ke stažení:

Praktické informace ke konferenci, k 14. 9. 2017 (EN)  (pdf, 3 MB)

Program a leták, k 14. 9. 2017 (CZ) (pdf, 2 MB)

Prezentace řečníků

Kontaktní osoby:

Mgr. Filip Zavřel (k programu, webovým stránkám, organizaci, domácím účastníkům)

E-mail: filip.zavrel@mvcr.cz, tel: 974 817 404

Ing. Jana Ticháčková (k programu, zahraničním účastníkům, řečníkům)

E-mail: jana.tichackova@mvcr.cz, tel: 974 887 508

JUDr. Petr Fejtek (ve vztahu k Radě Evropy a českému předsednictví)

E-mail: petr.fejtek@mvcr.cz, tel: 974 816 267