Cíle projektu

Vybudování přeshraniční spolupráce veřejné správy založené na realizaci místní Agendy 21 (MA 21) a udržitelného rozvoje v regionech Kraje Vysočina a spolkové země Dolní Rakousko.

Projednání kooperace zaměřené: na zapojení veřejnosti do realizace místní Agendy 21, na vzájemné předávání know-how a zkušeností, na sdílení doporučených postupů (příkladů dobré praxe), na zvýšení informovanosti občanů o tématech MA21 a udržitelného rozvoje v obou regionech.

Popis řešení

Podstatou řešení je spolupráce na rozvoji filosofie MA21 a udržitelného rozvoje mezi následujícími institucemi a místními komunitami: Kraj Vysočina, Úřad zemské vlády Dolního Rakouska, nestátní neziskové organizace působící v regionech, představitelé vybraných obcí z obou regionů, odborná i široká veřejnost.

Východiskem řešení je identifikování odlišností provázejících realizaci témat MA21, identifikování rozdílů v implementaci a následném rozvoji MA 21 na obou stranách hranice. Spolupráce potvrdila, že obě oblasti se potýkají se stejnými problémy souvisejícími se globálními změnami, ke kterým běžně dochází (vysidlování venkova, stárnutí populace, změny klimatu…).

Vlastní postup řešení spočívá ve společném projednávání témat MA21 a v nalezení názorového konsensu na jejich realizaci. Právě názorový konsensus na řešení daných situací je nutným výchozím krokem iniciujícím směr nebo úpravy následného postupu spolupráce.

Např. bylo zjištěno, že v Rakousku je postup realizace MA 21 více spontánní a méně veřejnou správou regulovaný než v Česku. Je více založen na zájmu obce, která se do něj chce zapojit. Zemská vláda poskytuje pomoc a prostředky pouze na rozjezd realizace MA 21. Další činnost již musí vzejít z prostředí obce. Ta musí určit, jak dál bude daná municipalita proces MA 21 naplňovat a které konkrétní kroky k tomu provedou.

Hlavními aktivitami řešení je pořádání společných konferencí, školení pro realizátory MA 21, tematických setkání a akcí pro odbornou i širokou veřejnost, které se zabývají řešením kritérií MA 21. Osnovou všech prováděných aktivit je společné učení se novým metodám a technikám realizace MA 21. Akce jsou vyhodnocovány sociologickým průzkumem.

Řešení je na české straně obsahově propojeno s projektem Zdravé město, zdravý kraj. Výstupem řešení jsou podrobné přehledy o postupech realizovaných v oblastech MA 21 v jednotlivých municipalitách na obou stranách hranice.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Identifikování částečně rozdílných pravidel realizace MA21.
  • Zahájení komunikace k udržitelnému rozvoji s podnikatelským sektorem.
  • Zapojení dalších institucí (Hospodářské komory Hodonín, Vysoké školy polytechnické Jihlava…).
  • Zvýšení počtu obcí aktivně zavádějících témata MA 21 a udržitelného rozvoje.
  • Navázání neformálního přátelství mezi pracovníky úřadů obou regionů a mezi úředníky a politiky zapojenými do akce.

Přenositelnost řešení

Řešení je přenositelné na všechny samosprávné celky, které chtějí obohatit a rozšířit své znalosti a zkušenosti v oblasti realizace místní Agendy 21 o přístupy realizované v zahraničí.

Možné překážky realizace

  • Neznalost principů fungování veřejné, podnikatelské a neziskové sféry v jiném státě.
  • Jazyková bariéra.
  • Nedostatečná podpora ze strany zaměstnanců kraje a jednotlivých obcí, které realizují MA 21.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011