Získané ocenění

Ocenění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ v kategorii Zavedení systému managementu dle ISO norem bronzového stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Integrace požadavků na systémy managementu kvality dle ISO 9001 a požadavků na společenskou odpovědnost a udržitelnost dle ČSN 01 0391 v jednotném systému managementu (SM), který současně usměrňuje výkon tzv. manažerských funkcí jednotlivých rolí/zaměstnanců úřadů dle dohodnutých pravidel. Implementace tohoto systému managementu v prostředí úřadu při současné aplikaci cyklu PDCA nejenom na všechny procesy, ale i na SM jako celek. Uvažování témat společenské odpovědnosti při výkonu všech činností úřadu. Aplikace zásady zaměření na klienta v celé organizaci.

Zavedení procesně orientovaného SM podporujícího efektivní plnění cílů a úkolů státní správy a samosprávy, naplnění očekávání zainteresovaných stran a neustále zlepšování výkonnosti úřadu.

Rozsah a průběh realizace

Vedení úřadu aktivně podporuje rozvoj zavedeného SM stanovováním a naplňováním strategie, politiky a cílů. Komunikuje zamýšlené výsledky, zapojuje a podporuje zaměstnance při výkonu nastavených činností. Vedoucí zaměstnanci se zapojují do identifikace hlavních problémů, které je potřeba řešit. Zaměstnanci spolupracují při definování svěřených procesů SM.

Během budování systému managementu byly postupně identifikovány relevantní zainteresované strany, jejich potřeby a požadavky. Byly zavedeny pravidelné průzkumy mapování dopadu činností úřadu na komunitu a dotazníková šetření spokojenosti zainteresovaných stran.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zajištění integrace požadavků na systém řízení kvality a společenskou odpovědnost do procesů uplatňovaného systému managementu. Zajištění zdrojů pro chod těchto procesů.
  • Zpracování Etického kodexu a cílů společenské odpovědnosti jako nedílné součásti strategických cílů.
  • Přezkoumání správnosti a úplnosti delegovaných pravomocí a určených odpovědností jednotlivých zaměstnanců v nově nastavených procesech a jejich zanesení do pracovních pozic.
  • Podrobné definování posloupnosti činností procesu řízení lidských zdrojů včetně jeho sub-procesů (motivace, hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců…).
  • Nastavení procesu strategického řízení (strategické plánování, strategické cíle…).
  • Nastavení procesu řízení rizik. Zavedení interních auditů systému managementu.
  • Podpora růstu vzdělanosti komunity a jejího rozvoje. Zlepšení kvality života komunity a přístupu občanů v komunitě k informacím. Ochrana kulturního dědictví. Rozvoj společenských, kulturních a volnočasových aktivit v komunitě.
  • Postupné zpracování a schválení zásadních strategických, programových a koncepčních dokumentů a jejich zveřejnění na webových stránkách.
  • Zapojení zaměstnanců do kolektivní tvorby systému řízení zlepšilo jejich iniciativu při současném využití jejich znalostí a dovedností.

Chceme efektivně plnit úkoly a činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti při stálém zlepšování společenské odpovědnosti.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: Millenium187 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16252263