Cíle projektu

Zajištění maximální otevřenosti úřadu vůči občanům a realizace nadstandardních služeb.

Zavedení služby Úřadu městské části Praha 10, určené pro seniory či zdravotně hendikepované osoby pobývající na území MČ Praha 10, poskytované v místě jejich bydliště.

Zavedení „pojízdného úřadu“, který z důvodu vysokého věku a zdravotního stavu hendikepovaným seniorům umožní pohodlné vyřízení běžných formalit, jako je výměna dokladů či služby notáře, přímo u nich doma.

Popis řešení

Projekt byl realizován v rámci aktivit zlepšování systému řízení kvality úřadu, při využití implementovaných zásad a požadavků na systém managementu kvality dle ISO 9001, koncepcí a kritérií Modelu excelence EFQM.

Projekt byl podpořen ze strany vedení městské části. Jednalo se o plnění volebního programu vítězné strany, jenž projekt zapracovala do programového prohlášení.

Pro službu je využíváno zařízení v podobě notebooku s dálkovým připojením na internet, na kterém jsou provozovány všechny potřebné softwarové aplikace. Propojení na pracoviště úředníků, resp. přístup ke všem potřebným datům zabezpečuje vybudovaná VPN (Virtual Private Network. Součástí zařízení je také přenosné multifunkční zařízení (tiskárna, scanner, kopírka).

Projekt Pojízdný úřad umožňuje specifickým skupinám občanů využívat služby hned několika odborů úřadu. Jedná se o pomoc s vyřízením např. těchto služeb: občanského průkazu, příspěvku na péči, příspěvku na bydlení nebo úpravu bytu, vyřízení mimořádných výhod (průkazy TP, ZTP, ZTP/P), příspěvku na zakoupení a provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, pohřebného, přídavku na dítě, dávek pěstounské péče.

Další službou v rámci pojízdného úřadu je poskytování služeb CZECH POINTU, v rámci kterého jsou poskytovány mj. následující výpisy: z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Se zavedenou službou je všeobecná spokojenost. Služba se dočkala uznání ze strany veřejnosti i odborníků.
  • Příspěvek k naplňování politických a manažerských cílů a ke zlepšení fungování úřadu v rámci zavedených přístupů řízení kvality.
  • Integrování řešení do systému sociální péče a managementu kvality MČ Praha 10.

Přenositelnost řešení

Řešení může být aplikováno v jakékoliv obci rozličného typu a velikosti. Nutná je důkladná analýza potřeb podobné formy služby, zabezpečení technického a organizačního zajištění služby a odpovídající informační kampaně.

Možné překážky realizace

K faktické překážce realizace nedošlo. Neobvyklost poskytované služby pouze vyvolala nutnost zvýšeného úsilí při její propagaci u cílové skupiny místní komunity.

 

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2008