Cíle projektu

Zvýšení otevřenosti města Most ke klientům města systematickým rozšiřováním komunikačních kanálů mezi městem a občanem splněním následujících cílů: zvýšení počtu informačních kanálů, zajištění včasné a rychlé informovanosti občanů, nastavení preventivních opatření k odstranění problémů, zvýšení kvality poskytovaných služeb, viditelné přiřazení úředníků k agendám dle potřeb občanů.

Popis řešení

Komunikující město, čili celé komplexní řešení zahrnuje jak komunikační kanály mezi městem a občanem, tak komunikační dovednosti jednotlivců. Popisované řešení obsahuje realizované činnosti mnoha dílčích projektů.

Primárně se řešení zabývá orientací občana v úřadem poskytovaných správních službách a jeho komunikací při řešení obvyklých životních situací. Informuje občana, jak má postupovat, aby byly vyřešeny jeho potřeby k jeho plné spokojenosti. Sekundárně řešení pomáhá zlepšovat kvalitu správních služeb a zavádí postupy pro preventivní odstraňování různých problémů, ke kterým dochází, když občan potřebuje aktivně reagovat na nastalé životní situace.

Projekt rozšiřuje sdělovací prostředky, ze kterých mohou občané čerpat informace: webové stránky města, periodikum Mostecké listy, velkoplošná obrazovka pro přenos jednání zastupitelstva aj., on-line Mostecké listy, Facebook, televizní vysílání a internetová televize Most Expres.

Všechny zmíněné typy médií jsou propojeny jak formálně, tak obsahově i virtuálně. Vytvářejí pro občany bohatý výběr možností, jak získávat informace o dění ve svém městě. Navíc vytvářejí pro občany nástroj, který jim umožňuje zapojit se do diskuzí probírající aktuální témata chodu města.

Výsledky řešení zvýšily celkovou kvalitu procesů systému řízení města, což potvrdila jeho následná certifikace dle požadavků normy ISO 9001 na systémy managementu kvality.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zavedení možnosti vyjádření názoru občanů na stránkách města.
  • Odstranění nežádoucí anonymity úředníků zveřejněním jejich jmen, fotografií na jmenovkách, označení kanceláří a na webových stránkách.
  • Probíhají veřejná projednání, pravidelné tiskové konference a přímé přenosy ze zastupitelstva.
  • Jsou pořádány exkurze na magistrát. Všechny budovy magistrátu jsou bezbariérově přístupné.
  • Zprůhlednění zadávání a průběhu veřejných zakázek.

Přenositelnost řešení

Řešení může být použito a převzato jakoukoliv organizací veřejné správy. Vyžaduje ovšem případnou minimální úpravu dle místních specifik a možností.

Možné překážky realizace

  • Finanční nákladnost, neochota a nepochopení zaměstnanců.
  • Nutnost důsledného proškolení zaměstnanců s novými záměry.
  • Nepřizpůsobení postupu místním potřebám obyvatel.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2010