Cíle projektu

Zlepšit PC dovednosti a znalosti zaměstnanců úřadu statutárního města Most v oblasti eGovernmentu a souvisejících kancelářských aplikací. Zlepšit jejich dovednosti týkající se ovládání informačních technologií, kancelářských a agendových programů, s kterými pracují.

Popis řešení

Podstatou řešení je vlastní úprava školících materiálů a příprava vlastních školících programů v oblasti IT kancelářských aplikací, zaměřená na maximální využití jejich funkcí a možností. Součástí řešení je i vyhodnocení dosažené úrovně uživatele pomocí kompetenčního testu, jehož výsledkem je určení slabin jeho způsobilosti k výkonu určených činností a tím i osobních cílů pro jeho budoucí školení (vzdělávací plán).

Vzdělávací plán nabízený zaměstnanci je sestaven na základě porovnání organizací požadované ideální způsobilosti na pracovní místo dle „kompetenčního katalogu“, s výsledkem „kompetenčního auditu“ zaměstnance, čili „kompetenčním testem“ zjištěnou aktuální způsobilostí zaměstnance. Uvádí výčet znalostí a dovedností, ve kterých potřeba zaměstnance vyškolit, aby měl potřebnou způsobilost pro výkon zastávaného pracovního místa

Zpracovávané kurzy proto většinou odpovídají jak konkrétnímu pracovnímu prostředí uživatele, tak požadavkům na pracovní pozici školeného zaměstnance. Kurzy tedy nejsou pouze obecné, ale jsou zacíleny na aktuální potřeby dané pracovní pozice. Kurzy jsou navíc průběžně inovovány a upravovány, aby byly co nejvíce v souladu s aktuální verzí kancelářských programů, s kterými uživatelé pracují.

Vzdělávací postupy a praktické příklady používané při školeních využívají moderní interaktivní nástroje. Původně nakupované školicí programy od externích dodavatelů jsou nahrazeny vlastními. Přihlašování na školení ke zvýšení PC dovedností je na bázi dobrovolnosti.

Kompetenční testy jsou složeny z praktické a teoretické části. Jsou vytvořeny v několika variantách a testování probíhá ve vyhrazených prostorách pod dohledem zkoušejících.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Téměř všichni zaměstnanci úřadu byli aktivně zapojeni do projektu a účastnili se prezenčních školení.
  • Vlastní úprava školících materiálů a příprava vlastních školících programů v oblasti kancelářských aplikací.
  • Vyhodnocování výsledků vzdělávacích aktivit je prováděno objektivně pomocí kompetenčního testu.

Přenositelnost řešení

Uvedené řešení je přenositelné na jiné organizace. Pouze je nutné vytipovat vhodné klíčové programy a aplikace, ve kterých bude probíhat testování zaměstnanců a jejich následné vzdělávání.

Možné překážky realizace

  • Obavy zaměstnanců z prověřování dovedností a znalostí.
  • Náklady na pořízení zařízení PC učebny.
  • Prvotní obavy zaměstnanců z používání nových aplikací.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011

 

Auto fotografier: DavidusWikipedista – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44152826