Hlavním cílem opavského projektu je poskytnout lidem s omezenou schopností pohybu informace o přístupnosti vybraných objektů ve městě a vytvořit informační portál s interaktivní mapou, na nichž budou tyto informace dostupné. Díky podrobnému posouzení a zhodnocení jednotlivých objektů město také zjistí závady, které brání v pohybu osobám s omezenou schopností pohybu, a přijme opatření k jejich odstranění.

Hodnocení bezbariérovosti se provádí na veřejných budovách a zastávkách MHD. Mapování je velmi detailní a odhaluje překážky a slabá místa v rámci objektu. Výsledkem zhodnocení je klasifikace objektu do základních kategorií bezbariérově plně funkčních (zelená barva), bezbariérově částečně funkčních (oranžová barva) nebo bezbariérově nefunkčních (červená barva).

Zjištěné informace včetně fotodokumentace jsou umístěny na webové stránky projektu a zapracovány do mapy přístupnosti. Na mapě se zobrazují barevnými symboly zhodnocené objekty. Po kliknutí na objekt v mapě se zobrazí základní charakteristika formou standardizovaných piktogramů s odkazem na podrobné informace na webových stránkách projektu www.opavabezbarier.cz. Mapa zobrazuje také místa vyhrazená pro parkování ZTP.

Mapování objektů probíhá podle metodiky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj. Člověk, který mapování provádí, musí být patřičně proškolen a vybaven pomůckami, které slouží k měření délek a sklonů. Mapování v Opavě provádí osoba upoutaná na invalidní vozík, což se jeví jako výhoda, protože může přímo v terénu ověřit výsledky svých měření.

Vedení města od samého začátku podporuje vznik tohoto projektu a aktivně spolupracuje na jeho dalším rozvoji. Důležitá je spolupráce s vlastníky a správci jednotlivých objektů. Do budoucna chce město mapu přístupnosti rozšířit o informace o bezbariérových trasách, které splňují požadavky pro bezbariérový pohyb po městě. Výstupy projektu mohou využít také například rodiče s kočárky.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/