Aplikovaný přístup

Město se zaměřuje v rámci aktivit MA 21 na „osvětu péče o duševní zdraví“. Hledání účinných řešení v oblasti udržitelného rozvoje „Zdraví obyvatel“ chápe město jako postupné řešení jednoho z hlavních témat uplatňované MA 21, přičemž si je vědomo jeho celospolečenského rozměru a propojení s probíhající reformou psychiatrické péče.

Reforma totiž zvažuje měnící se pohled na problematiku zdraví obyvatel, neboť ji pokrokově pojí s projevy myšlení, vnímání a chování lidí. Zavádí tak úplnější opatření týkající se péče o osoby s duševním onemocněním.

Realizované aktivity jsou vhodně zaměřeny na odbornou i laickou veřejnost při zapojení veřejných institucí, neziskových organizací a svépomocných uskupení. Čili na subjekty, které buď mají zkušenosti s duševně nemocnými osobami, nebo poskytují péči osobám s duševním onemocněním (např. Psychiatrická nemocnice v Opavě).

Rozsah a průběh realizace

Předložené řešení spočívá zejména v zajištění osvěty, ve zlepšení informovanosti veřejnosti o průběhu a průvodních znacích běžně se vyskytujících duševních onemocněních. Občané mohou takto nabyté informace využít k posouzení vlastního stavu.

Řešení také představuje všechny služby nabízené pro duševně nemocné v lokalitě města. Nabízené možnosti prezentuje za aktivní účasti takto nemocných osob. Průvodním záměrem veškerých aktivit a akcí města je upozornit na skutečnost, že i s duševním onemocněním je možné žít plnohodnotný život.

Řešení kromě toho vykazuje plnění hned několika kritérií MA21: společné zapojení veřejného a soukromého sektoru do řešení problematiky duševního zdraví, pořádání osvětových akcí k tématu souvisejícímu s udržitelným rozvojem statutárního města.

Řešení je nedílnou součástí činností MA21 na magistrátu. Pracovní skupina řešitelů je složena jak ze zástupců statutárního města, tak ze zástupců zainteresovaných organizací. V přiměřené míře jsou zapojováni občani a počítá s jejich aktivní účastí.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Celkový rozvoj přístupů k vybudování kvalitního systému řízení statutárního města a jeho úřadu, který vychází z cílů udržitelného rozvoje.
  • Zapojení vedení a zaměstnanců města do řešení a tím využití jejich potenciálu a kreativity ve prospěch nalezení nových příležitostí pro řešení problematiky péče o duševně nemocné občany.
  • Velice pozitivní zpětná vazba ze strany veřejnosti a zúčastněných organizací zvyšující jednak poptávku po pořádání akcí podobného charakteru, jednak stoupající zájem o ovlivnění osudu duševně nemocných lidí.
  • Poskytnutí potřebných informací občanům, kteří služby podobného druhu již potřebují nebo budou do budoucna potřebovat (Konference „Duše a zdraví“).
  • Veřejné osvětové akce pomáhající laikům z řad veřejnosti rozlišit vážnou duševní poruchu a běžně se vyskytující krátkodobé psychické potíže nebo deprese.

„Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností seberealizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města, jeho bezpečnost a dostupnost – to vše a ještě mnohem více bude základem plnohodnotného a zdravého života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane ještě příjemnějším a přitažlivějším místem pro život.“

Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě bronzového stupně v kategorii Prokazatelné uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní úrovni splněním kategorie „C“ oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 – ročník 2019

 

Autor fotografie: archiv města Opavy – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27694316