Cíle projektu

Záměrem projektu byla centralizace poskytování ICT služeb pro ÚSC zřizované organizace. Mezi hlavní cíle patřilo: zvýšení kvality a efektivnosti poskytovaných ICT služeb při snížení nákladů na jejich poskytování, aplikace dobré praxe krajského úřadu ve zřizovaných organizacích včetně ověření zabezpečování IST služeb krajem.

Popis řešení

Strategie řešení je založena na maximálním využití know-how zaměstnanců informatiky KÚ se zabezpečením ICT služeb v prostředí krajského úřadu. Právě znalosti a zkušenosti zaměstnanců KÚ byly postupně aplikovány do nového modelu zajištění ICT služeb pro zřizované organizace.

Podstatou řešení je sjednocení ICT infrastruktury: informačních systémů, metodik a postupů. Dále zavedení jednotného Helpdesku pro řešení požadavků a problémů zákazníků. Sjednocení licenčních smluv, sjednocení telefonních operátorů a rozsahů telefonních čísel.

Řešení připojuje jednotlivé lokality do společné páteřní datové sítě, která je tak připravena na přidání dalších pokročilejších technologií v budoucnu (VoIP telefonie, virtualizace desktopů nebo videokonference).

Řešení centralizuje používané aplikace v organizacích. Sjednocuje ekonomiku organizací (účetnictví, personalistiku a mzdy, skladové hospodářství, sledování výkonů aj.). Řešení zavádí: plně elektronický oběh faktur a objednávek, centrální elektronickou spisovou službu, centrální Helpdesk, centrální evidenci majetku a archivuje jednotlivé smlouvy.

Součástí řešení je integrovaný portál, jenž zajišťuje slučování úkolů a schvalovacích toků napříč zřizovanými organizacemi. Například úkol od zřizovatelského odboru KÚ je možné předat až na úroveň konkrétního pracovníka zřizované organizace a zpětně kontrolovat jeho splnění.

Řešení nadto zavádí další dílčí instrumenty. Kupříkladu pro údržbu silnic zřizuje centrální dispečink zimního provozu. Prostřednictvím dispečinku zajišťuje předávání informací složkám integrovaného záchranného systému.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zkvalitnění ICT služeb provázené finančními úsporami (vybavení, nájem, služby, mzdové náklady atd.) a úsporami lidských zdrojů.
  • Významné zvýšení komfortu a kvality ICT služeb poskytovaných zaměstnancům.
  • Centralizace a integrace ICT prostředí za významného snížení nákladů na ošetření jeho činnosti.
  • Integrace úkolů mezi organizacemi a kontrola jejich plnění. Sdílení zdrojů.

Přenositelnost řešení

Přenositelnost řešení je dlouhodobě ověřená jeho běžným užíváním v soukromém sektoru. Řešení je přednostně vhodné pro organizace s velkou geografickou rozlehlostí lokalit svých zřizovaných organizací, nebo pro větší počet různorodých organizací, co se týče jejich zaměření a velikosti.

Možné překážky realizace

  • Ukončení platných dodavatelsko-odběratelských vztahů.
  • Dostatek prostředků na udržení odbornosti pracovníků zajišťujících provoz infrastruktury a poskytujících ICT služby.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2012

 

Autor fotografie: Josef Špiller – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21361925