Cíle projektu

Zřízení poradního sboru zdravotně postižených a seniorů za účelem nastavení aktivní a vzájemně přínosné komunikace a informovanosti této skupiny občanů s vedením města. Očekávanou přidanou hodnotou takto nastavené komunikace byly připomínky, názory a náměty na zlepšení získané zpětnou vazbou od občanů a vzájemná pomoc při řešení problémů.

Na projektu se podílelo jednak vedení města Prachatice, jednak zástupci 18ti vybraných organizací institucí, sdružení a spolků, kteří se zabývají problematikou seniorů a zdravotně postižených ve městě.

Popis řešení

Město organizuje a plánuje setkání zástupců zdravotně postižených a seniorů na radnici z důvodu vzájemné výměny a prodiskutování informací v předem zvolené problematice. Dále pro zabezpečení přenosu získaných informací a poznatků na celou komunitu. Setkání jsou vedena formou řízené diskuze a každý přítomný zástupce vystoupí se svým příspěvkem či dotazem.

Pro zvýšení využitelnosti výstupů mají jednotlivé organizace možnost na jednáních nejenom prezentovat své aktivity a příklady dobré praxe, ale i možnost bezprostředně ověřovat získané informace. Oproti tomu vedení města vysvětluje své záměry a plány, zdůvodňuje přijatá rozhodnutí.

Jednotlivé připomínky jsou přeformulovány na úkoly pro příslušné odpovědné osoby, odbory úřadu nebo další instituce přímo řízené městem. Plnění úkolů je průběžně kontrolováno. Hodnotí se jejich kvalita a přidaná hodnota řešení.

Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů působí jako poradní orgán vedení města Prachatice. Na webových stránkách města jsou mj. zveřejňovány články a informace o jeho aktivitách. Je zajištěna oboustranná zpětná vazba.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Získané připomínky k vedení města, k chodu úřadu, k provozním věcem města jako takového atd.
  • Značné omezení nebo odstranění bariér v komunikaci mezi vedením města a místní komunitou.
  • Identifikování specifických potřeb a požadavků na život ve městě z pohledu občanů se zdravotním omezením.
  • Zřízení e-mailových adres, nastavení elektronické komunikace.

Přenositelnost řešení

Řešení může být velmi dobře aplikovatelné i v jiné organizaci veřejné správy.

Podstatné je správně vytipovat osoby/zástupce, instituce a spolky. Stanovit Poradní sbor, osoby odpovědné za projednávané oblasti a pravidla komunikace.

Možné překážky realizace

  • Úsilí vynaložené na překonání počáteční nedůvěry a komunikační bariéry mezi vedením města a komunitou.
  • Natavení celé procedury komunikace, vzájemného předávní informací a názorů.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2010

 

Autor fotografie: Chmee2 – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15354221