V roce 2018 přišla městská část Praha 13 s inovativním způsobem, jak zapojit své obyvatele do dění v městské části a umožnit jim formou definování inovativních návrhů navrhnout konkrétní opatření.

Ideathon vychází z konceptu hackathonů. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy soutěže tkví v tom, že na ideathonu není zapotřebí dát dohromady technické řešení nebo např. kód celé aplikace, nýbrž prezentovat životaschopný a inovativní nápad. Jde o společenskou událost trvající minimálně 24 hodin, kdy nejrůznější zainteresované strany spolu s odborníky využívají své kolektivní znalosti a kreativitu k brainstormingu a k nalezení inovativních řešení naléhavých výzev. Účastníky jsou zpravidla 3–5členné týmy, které musí přijít s nápadem během předem stanoveného časového horizontu. V průběhu práce mají k dispozici mentory, se kterými nápady konzultují. Výsledek prezentují před odbornou porotou v závěru ideathonu. Porota volí vítěze dle předem stanovených kritérií. Ideathon končí vyhlášením vítězů, kteří obdrží finanční odměnu nebo věcné ceny.

Městská část Praha 13 uspořádala zatím 4 ideathony, které byly hrazeny z rozpočtu projektu z Operačního programu Zaměstnanost. Díky velmi pozitivním zkušenostem a ohlasu jak mezi účastníky, tak mezi zastupiteli městské části, budou ideathony nadále pokračovat i bez dotačních finančních prostředků.

Ačkoliv se dají pořádat i za velmi skromných podmínek a při využití vlastních zaměstnanců a prostor i velmi levně, zkušenosti ukazují, že dostatek finančních prostředků na organizaci se odráží na lepších podmínkách pro soutěžní týmy a také na lepších výsledcích.

Praha 13 připravila pro ostatní úřady metodiku pořádání ideathonů: www.praha13.cz/Vyuziti-inovacnich-reseni-pro-posileni-strategickeho-rizeni-Prahy-13.html

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/