Graficky zdařilé a jednoduché přehledy o hospodaření

Městská část Praha 7 je jedna z prozatím šesti územních samospráv zapojených do aplikace CityVizor, kterou vyvinulo Ministerstvo financí a provozují Otevřená města, z. s. Aplikace přehledně zobrazuje rozpočet s vazbami na jednotlivé faktury a investice, úřední desku, smlouvy umístěné v registru smluv a celkově tok peněz. Umožňuje také stahovat statistická a účetní data.

Služba postihuje hospodaření od celku jako takového až po možnost se proklikat na úroveň jednotlivých faktur. Výdaje i příjmy jsou členěny do jednotlivých oblastí a je možné sledovat i jejich meziroční vývoj na úrovni konkrétních akcí označených unikátním číslem ORG. V rámci faktur je umožněno stáhnout jejich seznam za dané období například pro tvorbu vlastních statistik. Důraz je kladen převážně na transparentnost úřadu tak, aby každý výdaj mohl být přesně identifikován a aby občané měli možnost zjistit, za co přesně městská část vynakládá veřejné prostředky. Díky službě CityVizor je to občanům v komfortní variantě umožněno.

Občané městské části službu využívají. Je to jednoduchý a přehledný nástroj, jak si vyhledat a identifikovat konkrétní výdaje městské části v jednotlivých oblastech, čímž je zajištěna veřejná kontrola hospodaření ze strany obyvatel. Přehledné grafické výstupy poskytují rychlejší a jednodušší orientaci v hospodaření organizace. Dle zpětné vazby jsou občané se službou spokojeni.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/