Projekt Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Pokroky v projektu rozvoje veřejné správy za rok 2016

V současném úsilí Ministerstva vnitra o modernizaci a zefektivnění české veřejné správy se vychází ze základního dokumentu, jímž je Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. K zavádění jeho postupů pro modernizaci veřejné správy vznikl projekt s názvem Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Tento článek shrnuje projektové pokroky dosažené v roce 2016.

Snižování byrokratické zátěže

V roce 2016 se v oblasti snižování byrokratické zátěže začalo sběrem dat z obcí a měst všech velikostí, díky čemuž projektový tým získal představu o aktuálním stavu byrokratické zátěže na lokální úrovni. V průběhu roku doplnil tým sběr dat ještě 20 strukturovanými rozhovory na obcích I. a II. typu. Důraz byl přitom kladen na obce I. typu, tedy malé obce, kde chybí úřednický aparát.

Výsledek sběru dat odhalil, že informační povinnost obcí vůči ústředním orgánům státní správy se týká více než 120 položek. Těchto informací se využilo pro další analytické práce a především identifikování duplicitních a neopodstatněných sběrů dat.

Výsledkem prací z roku 2016 byla externě zpracovaná analýza, vycházející z poznatků projektového týmu, Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v České republice (pdf, 4,5 MB). Materiál slouží jako výchozí bod pro možná řešení nadměrné byrokratické zátěže obcí a měst, na kterých se bude dále pracovat i v roce 2017.

Přívětivý úřad

Hodnocení veřejné správy se týkala také nově zavedená soutěž Ministerstva vnitra s názvem Přívětivý úřad. Soutěž má za cíl mapovat aktuální stav přívětivosti obecních a městských úřadů a oceňovat nejpřívětivější úřady za jejich nadstandardně poskytované služby.

V červnu 2016 proběhlo předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností (obce III. typu). Soutěže se účastnilo 190 obcí III. typu a městských částí Prahy. Republikově nejpřívětivější úřady byly v Liberci, Městské části Praha 18 – Letňany a ve Žďáru nad Sázavou. V prosinci se na soutěž navázalo kategorií obcí s pověřeným obecním úřadem, které se účastnilo 116 úřadů. Celkovými vítězi se stala města Studénka, Štětí a Nové Strašecí.

Soutěž byla postavena na více než 40 kritériích (v případě obcí III. typu) a více než 30 kritériích (v případě obcí II. typu), které ministerstvo zjišťovalo v rámci elektronického dotazníkového šetření. Krajští i celkoví vítězové obdrželi oficiální nálepku Přívětivého úřadu, kterou si mohli vylepit v budově úřadu a tím občanům ukázat, že je jejich úřad certifikovaně přívětivým. Při příležitosti obou slavnostních předávání byla také připravena a vydána publikace příkladů dobré praxe. S dalším ročníkem soutěže se počítá i pro rok 2017.

Řízení kvality ve veřejné správě    

V rámci cíle rozšíření zavádění metod kvality (model CAF, norma ISO 9001, model excelence EFQM, místní Agenda 21) a podpory řízení kvality ve veřejné správě byly zpracovány materiály Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě (pdf, 2,1 MB), Metodické doporučení k řízení kvality v územně samosprávných celcích (pdf, 2,9 MB) a Metodické doporučení ke vzdělávání státních zaměstnanců služebních úřadů v oblasti řízení kvality (pdf, 246 kB).

Cílem materiálů je nastavit doporučenou úroveň řízení kvality na úrovni obcí a měst a tím zajistit zkvalitnění služeb a chodu úřadů. Součástí jsou rovněž odkazy na již existující metodiky a také doporučení pro systém vzdělávání zaměstnanců v otázkách řízení kvality.

K podpoře řízení kvality ve veřejné správě rovněž částečně spadá soutěž Přívětivý úřad, ve které se hodnotilo i zavádění metod či nástrojů kvality a dalších prvků spojených s řízením kvality. Tématu kvality se rovněž věnovala zářijová konference Moderní veřejná správa, v rámci jejíhož programu proběhl 11. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě.

Administrativní členění státu

Základním cílem v oblasti administrativního členění státu v roce 2016 byla vytvoření variant řešení stávajícího stavu s možností zjednodušení a harmonizace výkonu státní správy v území. Projektový tým proto sepsal klíčový dokument Harmonizace územně správního členění státu (pdf, 2,4 MB).

Z variant řešení byla identifikována preferovaná varianta, jež byla projektovým týmem popsána v dokumentu Preferovaná varianta územně správního členění státu (pdf, 527 kB). Tento dokument byl předložen vládě ČR, která ho v listopadu 2016 schválila a uložila vypracovat věcný záměr zákona.

Preferovaná varianta, vzešlá z hodnocení nákladů, dopadů a dále diskusí Pracovní skupiny pro administrativní členění státu, doporučuje řešení harmonizace administrativního členění státu formou zrušení krajského členění z roku 1960 (7 krajů + hlavní město Praha, územní jednotky), které je dosud platné spolu s novým krajským členěním dle zákona z roku 1997 (13 krajů + hlavní město Praha, vyšší územní samosprávné celky).

Územně správní členění by tak mělo být založené na správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) a krajích, přičemž stávající okresy budou vyskládány z jednotlivých správních obvodů ORP. Cílem je tedy v prvé řadě vyřešit dvojkolejnost a dále neskladebnost v rámci územně správního členění státu.

Vzdělávání v oblasti finančního řízení

Pro řešení cíle snížení rizika platební neschopnosti územních samospráv se jako klíčové řešení zvolilo posílení vzdělávání členů orgánů a zaměstnanců územních samospráv v oblasti finančního řízení. V roce 2016 projektový tým proto vypracoval dokument Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení na úrovni obecních samospráv a návrh vzdělávacích aktivit (pdf, 3 MB), který obsahuje návrhovou část s formou a obsahem navržených vzdělávacích aktivit pro představitele územních samospráv. Analýza byla vypracována s účastí představitelů samospráv, u kterých proběhl sběr dat v oblasti jejich preferencí co do obsahu a podoby vhodných vzdělávacích aktivit.

Se spuštěním vzdělávacích aktivit se počítá v roce 2017. Jejich obsahovým cílem bude především získání orientace a praktických znalostí v problematikách dotačního managementu, veřejných zakázek a hospodaření obce.

Ostatní analýzy a materiály

Další analýzy spojené se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy se zadaly formou veřejných zakázek v projektu Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020.

To se týká například zpracování analýz v oblasti optimalizace systému veřejnoprávních smluv nebo regulatorní zátěže obcí. Během roku 2016 byly vypsány veřejné zakázky a projektový tým se podílel na jejich vyhodnocení. Se zpracováním se počítá pro rok 2017.

Prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR) byly vypracovány další analytické podklady Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj a Analýza možností zřízení kontaktních pracovišť veřejné správy.

Projektový tým rovněž vypracoval Výroční zprávu o stavu veřejné správy v ČR v roce 2015 (pdf, 17,5 MB), jejíž tištěná verze byla rozdávána na akcích sekce veřejné správy MV ČR. A dále evaluační dokument První evaluační zpráva k plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 (pdf, 2,1 MB).

 eGovernment

Za eGovernment byly ve sledovaném období poskytovány konzultace orgánům veřejné moci za účelem úprav připravovaných projektů těchto zadavatelů do souladu s pravidly a cíli eGovernmentu v ČR a tím plnění Národního architektonického plánu. Také bylo prováděno atestování projektových záměrů z veřejné správy na soulad s Národním architektonickým plánem.

Během roku 2016 došlo k zmapování potřeb a požadavků zákazníků vzhledem k úplnému elektronickému podání, které následně přispěje k vytvoření koncepce zavádění úplného elektronického podání (v rámci nového projektu Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání – projektový záměr byl zpracováván v měsících září a říjnu 2016).

V rámci rozšiřování nabídky služeb na kontaktních místech veřejné správy se v roce 2016 pracovalo na formuláři pro CzechPoint@office v součinnosti s Policií ČR (konkrétně v rámci agend pátrání po vozidlech a pátrání po osobách), dále na formuláři pro báňské úřady s přístupem do registru zbraní a na mobilním formuláři pro smartphony a tablety pro zpřístupnění výpisu z evidence přestupků.

V rámci koordinace a přípravy legislativních podkladů k otevřeným datům bylo procesováno vnitrorezortní připomínkové vypořádání k návrhu nařízení vlády – seznam povinně zveřejňovaných informací jako otevřená data. Téma otevřených dat bylo dále zaneseno do vládní Iniciativy 202020. V říjnu publikovaném reportu Evropské komise Open Data Maturity Report in 2016 (pdf, 3,6 MB) se Česká republika během jednoho roku výrazně posunula o jednu kategorii výše v rámci hodnocení otevřených dat a národních portálů otevřených dat mezi členskými státy EU.  Ze skupiny Beginners se ČR posunula na úroveň Followers. Rovněž byl připraven projekt Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy II. s termínem spuštění v lednu 2017.

V otázce rozšíření a propojení datového fondu veřejné správy se prováděla implementace tzv.  GeoInfoStrategie (Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020) a byla připravena aktualizace příslušného Akčního plánu.

Aktivity dále zahrnovaly realizaci bezpečnostních opatření podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v informačních a komunikačních systémech veřejné správy a byla zahájena optimalizace struktury dokumentace Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Pro standardizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti probíhala ve sledovaném období intenzivní koordinace tvorby bezpečnostní dokumentace kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.

Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

V oblasti profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě došlo k přípravě projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, s cíli zvýšení efektivity systému rozvoje lidských zdrojů a snížení fluktuace zaměstnanců státní správy, a dále vytvoření jednotného systému vzdělávání státních zaměstnanců.

Současně byly vyvíjeny aktivity v oblasti podpory Informačního systému o státní službě (ISoSS), především správa systému a jeho zabezpečení.

Projednávání materiálů na RVVS a RVIS

Veškeré klíčové materiály, zejména ty související s plněním Předběžné podmínky č. 11 Veřejná správa, byly projednány na mezirezortní Radě vlády pro veřejnou správu (RVVS) a ještě předtím na jejích řídicích výborech. Zápisy z jednání Rady i řídicích výborů jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Materiály týkající se informační společnosti, digitální agendy a eGovernmentu byly projednávány na Radě vlády pro informační společnost (RVIS). Zápisy jsou taktéž dostupné na webových stránkách ministerstva vnitra.

Aktualizace Strategického rámce

Zásadní činností projektového týmu byla také komplexní aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 a Implementačních plánů včetně příloh. Zásadním bodem aktualizace bylo připojení specifických cílů 4.3 Rozvoj lidských zdrojů územních samosprávných celků a 4.4 Rozvoj lidských zdrojů Policie České republiky. Aktualizaci v prosinci 2016 projednala a schválila vláda ČR.

Publicita

Vedle již všech zmíněných výstupů zveřejněných na webových stránkách http://www.mvcr.cz/ či případně vydaných ve fyzické podobě, byly rovněž publikovány články do předních časopisů věnujících se veřejné správě. Za rok 2016 byly publikovány například následující články:

 • Proč je magistrát Liberce nejpřívětivější? Otevřeností, vstřícností i úřední dobou, vyšlo ve Veřejná správa 15/2016 dne 27. 7. 2016.
 • Přívětivé úřady roku 2016 slavnostně vyhlášeny. Kdo je bude následovat?, vyšlo v Moderní obec č. 7/2016 dne 1. 7. 2016.
 • Soutěž o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě opět na scéně!, vyšlo v Moderní obec č. 7/2016 dne 1. 7. 2016.
 • Kvalita a inovace ve veřejné správě mohou být oceněny ministerstvem, vyšlo v Moderní obec 8/2016 dne 4. 8. 2016.
 • Proč za úředníky v Liberci jezdí i Pražané, vyšlo v Moderní obec 8/2016 dne 4. 8. 2016.
 • Preferovaná varianta územně správního členění státu, vyšlo v Moderní obec 8/2016 dne 4. 8. 2016.
 • Přívětivost úřadů samospráv, vyšlo v Obec & finance 4/2016 dne 26. 9. 2016.
 • Konference představila aktuální problémy veřejné správy, vyšlo ve Veřejná správa 20/2016 dne 5. 10. 2016. Článek se věnuje konferenci Moderní veřejná správa.
 • Moderní veřejná správa, vyšlo v Moderní obec 10/2016 dne 3. 10. 2016.
 • Vzdělávání zastupitelů obcí v oblasti finančního řízení, vyšlo v Obec & finance č. 5/2016 dne 27. 11. 2016.
 • Žádné slučování! Jdeme cestou spolupráce obcí, vyšlo v Obec & finance č. 5/2016 dne 27. 11. 2016.
 • Přívětivé úřady budou znát i občané ve dvojkových obcích, vyšlo ve Veřejná správa č. 24/2016 dne 30. 11. 2016.

 

Soutěž Přívětivý úřad v kategorii obcí III. typu se v červnu dočkala rovněž pozornosti České televize, která z místa předávání ocenění dne 7. 6. 2016 vysílala reportáže pro pořady Události v regionechUdálosti.

Pokroky v plnění projektu byly předneseny také na konferenci Moderní veřejná správa, kterou ve dnech 15. a 16. září 2016 pořádala sekce veřejné správy Ministerstva vnitra v Praze. Konference se účastnilo více než 300 představitelů územních samosprávných celků a úřadů. Se svými příspěvky vystoupilo přes 40 osobností veřejné správy.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY PRO ROZVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY A EGOVERNMENTU!

Ministerstvo vnitra ČR stále hledá nové kolegy do projektového týmu Implementační jednotky. Jedná se o specialisty na uplatňování metod kvality ve veřejné správě, hodnocení výkonu veřejné správy, správní členění státu (dostupnost veřejné správy v území), financování výkonu veřejné správy.

V rámci informačních a komunikačních technologií na realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií se znalostí zákona o kybernetické bezpečnosti, nebo v oblasti naplňování geoinfostrategie, případně odborníky pro realizaci projektu eSbírka a eLegislativa.

V rámci vzdělávání úředníků pak specialistu na tvorbu koncepce a koordinaci činností při tvorbě vzdělávacích programů pro vybrané správní činnosti vykonávané územními samosprávnými celky v přenesené působnosti a ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady. Kontaktní e-mailová adresa je osr@mvcr.cz.

 

30. 12. 2016