NOVÝ HARMONOGRAM Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě (Ročník 2023)

Prodloužena doba realizace a termín závěrečné zprávy!

V právě běžícím novém ročníku Cen MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě jsme upravili harmonogram cen letošního ročníku.

Konkrétně:

Termín realizace projektu a dodání závěrečné zprávy byl posunut z 30. 4. na 15. 6. 2024

Termín pro vyhodnocení závěrečných zpráv byl posunut z 31. 5. na 15. 7. 2024

Termín pro navržení vítězů byl posunut z 10. 6. na 1. 8. 2024

Termín pro informování soutěžících o výsledcích hodnocení byl posunut z 10. 7. na 15. 9. 2024

Termín pro předávání cen zůstává neměnný – do 30. 11. 2024

NOVÝ HARMONOGRAM KE STAŽENÍ

STATUT CEN MINISTERSTVA VNITRA ZA KVALITU A INOVACE KE STAŽENÍ

Dlouhodobé uplatňování řízení kvality 2022

Vítězové této kategorie za rok 2022 jsou:

Dlouhodobé uplatňování řízení kvality a rozvoj aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizací v souladu s normou ČSN 01 0391 2021

Krajský úřad Olomouckého kraje

Inovace ve VS 2022

Vítězové kategorie inovace ve veřejné správě za rok 2022 jsou:

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj

Inovace zaměřené na občana 2022

Vítězové kategorie zaměřené na občana za rok 2022 jsou:

Inovace do brněnské veřejné správy s využitím spolupráce se start-upem 

Brno město

Vyhlášen nový ročník Cen ministerstva vnitra za kvalitu a inovace

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě jsou udělovány od roku 2005.

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 16. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě (2023/2024).

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou začali nebo se jí již systematicky věnují. Jednou z metod je i udělování Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zpracovalo koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa, jejíž součástí je podpora řízení kvality ve veřejné správě – konkrétní opatření jsou obsažena ve specifickém cíli 3.2 Rozšířit aplikaci trvale udržovaných systémových přístupů k řízení kvality.

Kontaktní osoba pro poskytování informací:

 • K Cenám MV za kvalitu ve veřejné správě pro žadatele z ÚSC a k Cenám MV za inovace ve veřejné správě – Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, tel. 731 437 351, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz.
 • K Cenám MV za kvalitu ve veřejné správě pro žadatele ze služebních úřadů – Ing. Lenka Kittnerová, oddělení strategie státní služby, tel. 731 699 934, e-mail: lenka.kittnerova@mvcr.cz.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě

 • je vhodné ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací různých přístupů k řízení kvality ve veřejné správě
 • je vhodné mít vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality a řízení kvality se věnují dlouhodobě
 • je vhodné mít i zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací
 • je vhodné mít vytvořen transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající Ceny MV bude nezpochybnitelné

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě
  • Cena MV za zavedení přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která nově zavedla vybraný přístup k řízení kvality a zahájila cestu k řízení kvality zaměřenou na klienta úřadu, a/nebo občana.
  • Cena MV za dlouhodobé uplatňování přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která dlouhodobě uplatňuje vybraný přístup k řízení kvality a současně realizovala významnou aktivitu/ projekt přispívající k rozvoji řízení kvality veřejné správy.
  • Organizace veřejné správy mají dále možnost ucházet se o Národní cenu kvality ČR, kterou vyhlašuje Rada kvality České republiky při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Cena MV za inovace ve veřejné správě
  • Cena MV za inovaci cílenou na občana je udělena za inovativní řešení, které zvýší kvalitu služeb občanům.
  • Cena MV za inovaci cílenou na zaměstnance organizace je udělena za inovativní řešení, které  zkvalitní podmínky pro práci zaměstnanců organizací a podpoří jejich dobrý vztah k zaměstnavateli.
  • Cena MV za digitalizaci úřadu je udělena za inovativní řešení, které zefektivní procesy a zvýší výkonnost organizace s využitím digitálních nástrojů.
  • Cena MV za digitalizaci služeb zákazníkům je udělena za řešení, které přispěje k realizaci práva občanů na digitální službu, zejména při naplňování zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Přihlášky:

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.

Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za řízení kvality či inovace).

Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR:

 • ID datové schránky pro uchazeče o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě z územních samosprávných celků, jejich orgánů a jimi zřízených organizací v oblasti veřejné správy, sdružení či svazků obcí a správě a o Ceny Ministerstva vnitra za inovace ve veřejné správě z organizací veřejné správy je 6bnaawp.
 • ID datové schránky pro uchazeče o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě ze služebních úřadů je 9iutsan.

Ke stažení:

Dvůr Králové nad Labem: Sdílená kola

Sdílené dopravní prostředky jsou velice populární alternativou k automobilům v mnoha českých i evropských městech. Mezi tato města se nyní připojil i Dvůr Králové nad Labem se svým projektem Sdílená kola.

Impulsem bylo nabídnout občanům i návštěvníkům města alternativní způsob přepravy po Dvoře Králové nad Labem, počítalo se zejména s půjčováním kol pro dopravu na krátkou vzdálenost nebo na krátký čas.  Sdílená kola tak doplňují systém veřejné dopravy a fungují jako jednoduchý nástroj, jak se rychle, zdravě a ekologicky dopravovat po městě. Prvních 15 minut každé jízdy navíc mají uživatelé zdarma, výpůjčku za ně platí město, které tak postupně vytváří prostor pro bezpečnou a udržitelnou městskou mobilitu.

Uživatelé mají k dispozici 50 kol městského typu, která si mohou vypůjčit a vrátit na 18 stanovištích. Půjčení a vrácení kol je snadné, a to prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Nutná je registrace do systému sdílených kol a nastavení údajů k platbě, protože při výpůjčce delší než 15 minut je třeba zaplatit půjčovné.

Během prvního roku se do systému zaregistrovalo téměř 1 800 uživatelů, kteří dohromady najezdili 15 500 km a celkový počet výpůjček přesáhl 12 200. Nejčastěji si cyklisté sdílená kola půjčovali pro kratší jízdy, téměř 93 % jízd bylo do 15 minut a tedy s podporou města zdarma.

Projekt nyní „jede“ druhým rokem i na základě dotazníkového šetření na téma fungování sdílených kol ve Dvoře Králové nad Labem, kde tři čtvrtiny respondentů uvedly, že chtějí, aby projekt pokračoval. Na konci srpna 2023 bylo do systému sdílených kol ve Dvoře Králové nad Labem zaregistrováno téměř 2 300 uživatelů.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Vimperk: Potravinová banka města Vimperk

Občané, kteří se ocitnou v tíživé životní a finanční situaci, se často obracejí na potravinové banky. Nejinak tomu je i ve Vimperku. Od roku 2020 spolupracovalo město Vimperk s Potravinovou bankou Jihočeského kraje, nicméně služby pro klienty nebyly vždy dostačující.

Vzhledem k tomu, že se v převážné míře jednalo o závozy trvanlivých potravin bez masa, mléčných produktů, ovoce a zeleniny (pouze nahodilé dodávky z potravinové banky), zřídilo město Vimperk „Potravinovou banku města Vimperk“ za účelem nákupu potravin potřebného sortimentu, hygienických potřeb, drogistického zboží a případné mimořádné materiální pomoci.

Např. rodině s dětmi v hmotné nouzi bez finančních prostředků čekající na výplatu dávek jsou poskytnuty trvanlivé potraviny z potravinové banky (olej, těstoviny, kečup, sladkosti, konzervy, umělá výživa pro dítě). Sociální pracovnice pak zajistí nákup v rámci Potravinové banky města Vimperk, kdy jsou rodině s dětmi dále poskytnuty jogurty, mléko, maso, ovoce apod.

Tato pomoc je poskytována od 1. ledna 2023, kdy na její poskytování bylo vyhrazeno z rozpočtu města 50 000 Kč. V červnu zastupitelstvo schválilo navýšení o dalších 50 000 Kč, celkem tedy 100 000 Kč pro rok 2023. Tato pomoc v této výši se zatím jeví jako dostatečná i pro rok 2024.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Pixabay

Říčany: Dáme úřad – doručení vybraných písemností až do domu

Mnoho občanů má komunikaci s úřady spojenou s nekonečným čekáním na vydání nějakého dokumentu čí písemnosti. V Říčanech se rozhodli vyjít svým spoluobčanům vstříc a vytvořit službu, která umožňuje doručení vybraných písemnosti až k domovním dveřím. Služba je součástí Říčanského projektu Dáme úřad.

Klient již při podání žádosti, vydání stanoviska, uzavření nájemní smlouvy či další z vybraných agend může zvolit doručení vyřízených dokumentů na svoji říčanskou adresu. Jakmile referent ukončí zpracování podání, informuje klienta SMS či emailem, že se může přihlásit do softwarové aplikace přes své telefonní číslo k objednání termínu a místa doručení. Poté je klientovi doručeno heslo pro přihlášení se do objednávkového systému. Ve zvoleném termínu pak doručí kurýr městského úřadu zásilku. Termín pro doručení lze změnit 24 hodin před dodáním. Prostřednictvím kurýra se doručuje pouze jednou. Pokud klient není k zastižení na zvolené adrese či v čase pro doručení, vrátí kurýr přes podatelnu nedoručené písemnosti zpět referentovi a ten je odešle standardním způsobem.

Součástí služby jsou i velmi přehledné webové stránky, kde občané naleznou návod krok po kroku, jak službu využít. V rámci zkvalitňování svých služeb chtějí v Říčanech v rámci projektu Dáme úřad nabídnout i další služby pro občany – například sobotní registr vozidel.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Otrokovice: Plánování rozvoje města se školními parlamenty

V demokratické společnosti je zapojení občanů do rozhodovacího procesu nejen vhodné, ale přímo vítané. Ať už jde o participaci na státní úrovni nebo naopak na úrovni měst a obcí. V Otrokovicích se rozhodli, že do plánování rozvoje města zapojí nejen dospělé, ale i žáky škol skrze studentské parlamenty.

V praxi zapojení funguje tak, že na pracovník města se účastní setkání školních parlamentů a provází je procesem plánování na lokální úrovni. Výsledky pak členové školních parlamentů prezentují vedení města a získají zpětnou vazbu na podněty a nápady, které přinesli. Kromě zapojení dětí a mládeže do plánování rozvoje města je cílem projektu posílení sounáležitosti dětí s městem. Zároveň jsou touto aktivitou přivedeni do diskuze o rozvoji města i rodiče dětí.

Město tak získává podnětnou zpětnou vazbu i nové a neotřelé nápady, žáci zase získávají cennou zkušenost a možnost nahlédnou do praxe plánování města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Pixabay

Praha 13: Péče o duševní zdraví zaměstnanců úřadu

Systém péče o duševní zdraví je v naší republice dlouhodobě přetížen a na kvalitní péči se čeká více než čtvrt roku. V městské části Praha 13 se snažili vyjít vstříc zaměstnancům, kteří by péči o psychické zdraví uvítali jako formu benefitu. Impulzem také byl zvýšený počet zaměstnanců, kteří se v současnosti obraceli na personální oddělení s žádostí o radu při řešení osobních problémů.

Městská část Praha 13 se rozhodla pro on-line formu digitální terapie založené na principech kognitivně-behaviorální terapie. Pro zaměstnance byl připraven na úvod webinář, kterým provázeli dva zkušení odborníci na psychologii a psychoterapii. Tento webinář má cca 50 minut a je umístěn na intranetu, kde každý zaměstnanec má toto video k dispozici po neomezenou dobu. Lékaři v něm popisují příklady duševních potíží (stres, úzkost a deprese) a jak je rozpoznat a naučit se je zvládat nebo jak pečovat o své duševní zdraví v rámci prevence.

Po týdnu od zaslání webináře bylo každému zaměstnanci na jeho pracovní e-mailovou adresu odesláno dotazníkové šetření s otázkami týkajícími se stavu tazatele a jeho průběhu nálad či fyzických stavů v posledním týdnu.

Po ukončení dotazníkového šetření odborníci z oboru psychoterapie dotazníky vyhodnocují. Po vyhodnocení zasílají vybraným zaměstnancům, kteří byli nějakým způsobem detekováni k potřebě terapie, aktivační kódy. Na základě těchto kódů se mohou zaměstnanci zapojit do on-line terapie, která pokračuje 12 týdnů. Při této terapii napomáhá terapeut ukazovat cestu, jakou se má klient vydat a zadává mu malé úkoly, na kterých by měl pracovat. Zaměstnanci, kteří nebyli vyhodnoceni pro nutnost terapie, měli možnost v dotazníku také vyjádřit zájem o on-line terapii – jako prevenci o péči o duševní zdraví.

Celá služba je přísně anonymní a pracovníci mají naprostou důvěru, že se jeho kolegové ani zaměstnavatel nedozví, že terapií prochází.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.