Dvůr Králové nad Labem: Sdílená kola

Sdílené dopravní prostředky jsou velice populární alternativou k automobilům v mnoha českých i evropských městech. Mezi tato města se nyní připojil i Dvůr Králové nad Labem se svým projektem Sdílená kola.

Impulsem bylo nabídnout občanům i návštěvníkům města alternativní způsob přepravy po Dvoře Králové nad Labem, počítalo se zejména s půjčováním kol pro dopravu na krátkou vzdálenost nebo na krátký čas.  Sdílená kola tak doplňují systém veřejné dopravy a fungují jako jednoduchý nástroj, jak se rychle, zdravě a ekologicky dopravovat po městě. Prvních 15 minut každé jízdy navíc mají uživatelé zdarma, výpůjčku za ně platí město, které tak postupně vytváří prostor pro bezpečnou a udržitelnou městskou mobilitu.

Uživatelé mají k dispozici 50 kol městského typu, která si mohou vypůjčit a vrátit na 18 stanovištích. Půjčení a vrácení kol je snadné, a to prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Nutná je registrace do systému sdílených kol a nastavení údajů k platbě, protože při výpůjčce delší než 15 minut je třeba zaplatit půjčovné.

Během prvního roku se do systému zaregistrovalo téměř 1 800 uživatelů, kteří dohromady najezdili 15 500 km a celkový počet výpůjček přesáhl 12 200. Nejčastěji si cyklisté sdílená kola půjčovali pro kratší jízdy, téměř 93 % jízd bylo do 15 minut a tedy s podporou města zdarma.

Projekt nyní „jede“ druhým rokem i na základě dotazníkového šetření na téma fungování sdílených kol ve Dvoře Králové nad Labem, kde tři čtvrtiny respondentů uvedly, že chtějí, aby projekt pokračoval. Na konci srpna 2023 bylo do systému sdílených kol ve Dvoře Králové nad Labem zaregistrováno téměř 2 300 uživatelů.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Vimperk: Potravinová banka města Vimperk

Občané, kteří se ocitnou v tíživé životní a finanční situaci, se často obracejí na potravinové banky. Nejinak tomu je i ve Vimperku. Od roku 2020 spolupracovalo město Vimperk s Potravinovou bankou Jihočeského kraje, nicméně služby pro klienty nebyly vždy dostačující.

Vzhledem k tomu, že se v převážné míře jednalo o závozy trvanlivých potravin bez masa, mléčných produktů, ovoce a zeleniny (pouze nahodilé dodávky z potravinové banky), zřídilo město Vimperk „Potravinovou banku města Vimperk“ za účelem nákupu potravin potřebného sortimentu, hygienických potřeb, drogistického zboží a případné mimořádné materiální pomoci.

Např. rodině s dětmi v hmotné nouzi bez finančních prostředků čekající na výplatu dávek jsou poskytnuty trvanlivé potraviny z potravinové banky (olej, těstoviny, kečup, sladkosti, konzervy, umělá výživa pro dítě). Sociální pracovnice pak zajistí nákup v rámci Potravinové banky města Vimperk, kdy jsou rodině s dětmi dále poskytnuty jogurty, mléko, maso, ovoce apod.

Tato pomoc je poskytována od 1. ledna 2023, kdy na její poskytování bylo vyhrazeno z rozpočtu města 50 000 Kč. V červnu zastupitelstvo schválilo navýšení o dalších 50 000 Kč, celkem tedy 100 000 Kč pro rok 2023. Tato pomoc v této výši se zatím jeví jako dostatečná i pro rok 2024.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Pixabay

Říčany: Dáme úřad – doručení vybraných písemností až do domu

Mnoho občanů má komunikaci s úřady spojenou s nekonečným čekáním na vydání nějakého dokumentu čí písemnosti. V Říčanech se rozhodli vyjít svým spoluobčanům vstříc a vytvořit službu, která umožňuje doručení vybraných písemnosti až k domovním dveřím. Služba je součástí Říčanského projektu Dáme úřad.

Klient již při podání žádosti, vydání stanoviska, uzavření nájemní smlouvy či další z vybraných agend může zvolit doručení vyřízených dokumentů na svoji říčanskou adresu. Jakmile referent ukončí zpracování podání, informuje klienta SMS či emailem, že se může přihlásit do softwarové aplikace přes své telefonní číslo k objednání termínu a místa doručení. Poté je klientovi doručeno heslo pro přihlášení se do objednávkového systému. Ve zvoleném termínu pak doručí kurýr městského úřadu zásilku. Termín pro doručení lze změnit 24 hodin před dodáním. Prostřednictvím kurýra se doručuje pouze jednou. Pokud klient není k zastižení na zvolené adrese či v čase pro doručení, vrátí kurýr přes podatelnu nedoručené písemnosti zpět referentovi a ten je odešle standardním způsobem.

Součástí služby jsou i velmi přehledné webové stránky, kde občané naleznou návod krok po kroku, jak službu využít. V rámci zkvalitňování svých služeb chtějí v Říčanech v rámci projektu Dáme úřad nabídnout i další služby pro občany – například sobotní registr vozidel.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Otrokovice: Plánování rozvoje města se školními parlamenty

V demokratické společnosti je zapojení občanů do rozhodovacího procesu nejen vhodné, ale přímo vítané. Ať už jde o participaci na státní úrovni nebo naopak na úrovni měst a obcí. V Otrokovicích se rozhodli, že do plánování rozvoje města zapojí nejen dospělé, ale i žáky škol skrze studentské parlamenty.

V praxi zapojení funguje tak, že na pracovník města se účastní setkání školních parlamentů a provází je procesem plánování na lokální úrovni. Výsledky pak členové školních parlamentů prezentují vedení města a získají zpětnou vazbu na podněty a nápady, které přinesli. Kromě zapojení dětí a mládeže do plánování rozvoje města je cílem projektu posílení sounáležitosti dětí s městem. Zároveň jsou touto aktivitou přivedeni do diskuze o rozvoji města i rodiče dětí.

Město tak získává podnětnou zpětnou vazbu i nové a neotřelé nápady, žáci zase získávají cennou zkušenost a možnost nahlédnou do praxe plánování města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Pixabay

Praha 13: Péče o duševní zdraví zaměstnanců úřadu

Systém péče o duševní zdraví je v naší republice dlouhodobě přetížen a na kvalitní péči se čeká více než čtvrt roku. V městské části Praha 13 se snažili vyjít vstříc zaměstnancům, kteří by péči o psychické zdraví uvítali jako formu benefitu. Impulzem také byl zvýšený počet zaměstnanců, kteří se v současnosti obraceli na personální oddělení s žádostí o radu při řešení osobních problémů.

Městská část Praha 13 se rozhodla pro on-line formu digitální terapie založené na principech kognitivně-behaviorální terapie. Pro zaměstnance byl připraven na úvod webinář, kterým provázeli dva zkušení odborníci na psychologii a psychoterapii. Tento webinář má cca 50 minut a je umístěn na intranetu, kde každý zaměstnanec má toto video k dispozici po neomezenou dobu. Lékaři v něm popisují příklady duševních potíží (stres, úzkost a deprese) a jak je rozpoznat a naučit se je zvládat nebo jak pečovat o své duševní zdraví v rámci prevence.

Po týdnu od zaslání webináře bylo každému zaměstnanci na jeho pracovní e-mailovou adresu odesláno dotazníkové šetření s otázkami týkajícími se stavu tazatele a jeho průběhu nálad či fyzických stavů v posledním týdnu.

Po ukončení dotazníkového šetření odborníci z oboru psychoterapie dotazníky vyhodnocují. Po vyhodnocení zasílají vybraným zaměstnancům, kteří byli nějakým způsobem detekováni k potřebě terapie, aktivační kódy. Na základě těchto kódů se mohou zaměstnanci zapojit do on-line terapie, která pokračuje 12 týdnů. Při této terapii napomáhá terapeut ukazovat cestu, jakou se má klient vydat a zadává mu malé úkoly, na kterých by měl pracovat. Zaměstnanci, kteří nebyli vyhodnoceni pro nutnost terapie, měli možnost v dotazníku také vyjádřit zájem o on-line terapii – jako prevenci o péči o duševní zdraví.

Celá služba je přísně anonymní a pracovníci mají naprostou důvěru, že se jeho kolegové ani zaměstnavatel nedozví, že terapií prochází.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Nový Bydžov: Ověřování podpisů v nemocnicích a zařízeních sociální péče

Zhoršení zdravotního stavu je náročné nejen pro nemocného, ale i pro jeho rodinu a nejbližší okolí. Ulehčit rodinám i hospitalizovaným občanům se rozhodli v Novém Bydžově. V případě nutnosti hospitalizace v nemocnici nebo v zařízení sociální péče mohou občané využít služby ověření podpisů.

Služba je pro občany města bezplatná, pracovnice úřadu předem konzultují stav klienta s pečujícími osobami, a tak minimalizují svůj čas u lůžka nemocného. Občané, a především rodinní příslušníci si službu velice chválí a jsou za její zavedení vděční.

Dalším krokem ve zlepšování služeb úřadu je plánovaný objednávací systém na konkrétní den, který by umožnil lepší koordinaci pracovního času pro zaměstnance úřadu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Pixabay.

Liberec: Spolupráce města s investory na rozvoji veřejné infrastruktury

Stavební projekty investorů a developerů se často dotýkají všech obyvatel města a mohou mít na obyvatele pozitivní vliv. Je však potřeba nastavit podmínky tak, aby z projektů neměla prospěch pouze jedna strana, ale všichni – investor, město i občané města. V Liberci zastupitelé schválili klíčový dokument, projednávající právě spolupráci města a investorů: ,,Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury.“

Právě díky nastavení jasných pravidel dochází k rozvoji veřejné infrastruktury v lokalitách s investorskou výstavbou (nová hřiště, parky, výsadba zeleně, opatření pro zlepšení sousedských vztahů, adaptační opatření). Pro snazší koordinaci a řešení případných nejasností v projektové přípravě vyhotovilo město manuály pro investory např. zásady pro výstavbu ve městě nebo manuál veřejných prostranství. Například při budování logistického areálu v průmyslové zóně, investor přispěje na budování veřejné infrastruktury a dojde k realizaci dohodnutých adaptačních opatření.

Přínosem pro občany je spolupráce investorů na rozvoji dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti formou investičního příspěvku či plnění ve formě přímé investice do veřejné infrastruktury. Na základě dosavadních zkušeností město v tuto chvíli připravuje aktualizace dokumentu a další manuály např. pro oblast environmentálně udržitelných opatření manuál modro-zelené infrastruktury.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Jičín: Strategie odpovědného stravování v zařízeních školního stravování ve školách města Jičína

Kvalitní strava je důležitá v každém věku. Avšak pro školní a předškolní děti je důležitá dvojnásob. V Jičíně se rozhodli věnovat svoji pozornost právě kvalitní stravě a vypracovali Strategii odpovědného stravování. Ta je založena na principu: „kvalitně, zdravě a lokálně“.

Město Jičín podporuje na základě Strategie odpovědného stravování snahy o zdravou a udržitelně vyprodukovanou stravu v jím zřizovaných mateřských a základních školách z důvodů zdravotních, ekologických, vzdělávacích, ekonomických, sociálních a kulturních, a to i s cílem dalšího snížení plýtvání. Město Jičín zajišťuje osvětu, propagaci a cílené vyhledávání a používání sezónních, čerstvých, lokálních a udržitelně vyrobených surovin používaných pro výrobu stravy vč. podpory účasti malých či sociálních podniků. Rovněž podporuje nákup produktů ekologického zemědělství (produkty organického zemědělství).

Strategie si klade za cíl dosavadní snahy škol a jídelen v oblasti odpovědného přístupu v přípravě stravy sjednotit, představovat je veřejnosti a strávníkům a rozvést na další úroveň. Používání lokálních, sezónních potravin a propagace přístupu je jedním ze základních kamenů strategie.

Veřejnost je o vývoji a dopadech Strategie průběžně informována v měsíčním periodiku Jičínský zpravodaj, na sociálních sítích města a na webech MŠ, ZŠ i města Jičína. Nejdůležitějším zdrojem informací jsou však každotýdenní jídelníčky jednotlivých MŠ a ZŠ pro strávníky i jejich rodiče, ve kterých jsou informace zejména o sezónních a lokálních surovinách, ze kterých je připravována strava.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Žďár nad Sázavou: Přečišťování vody v městském bazénu

V době zvyšujících se cen energií je každé úsporné opatření velice oceňováno. Ve chvíli, kdy se jedná nejen o šetření elektřiny ale i vody, v tomto případě pro městský bazén, je oceňováno dvojnásob.

Ve Žďáru nad Sázavou nechali nainstalovat moderní technologické řešení, které má za úkol čistit a recyklovat vodu z městského bazénu. Odpadní voda, která přepadává přes okraj bazénu, je přečištěna a vrácena zpět do bazénu. Systém tak dnes umí vrátit až 70 % zachycené vody, kdy předtím v plném provozu bazénu dříve odtékalo do kanalizace až 50 m3 vody denně. Během přečišťování poklesne teplota o cca 1 °C, tímto se šetří náklady na vodu a také na její ohřev, protože čerstvá voda z vodovodního rozvodu má teplotu cca 10 °C a je nutné ji ohřívat až na 27 °C.

Přestože jde o novou technologii, ve Žďáru nad Sázavou pracuje perfektně. V další fázi projektu je plánováno použití solární energie pro ohřev vody v bazénu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Zlín: Softwarový robot

Ne každá inovace, kterou město zavádí, je přímo viditelná občanům. To však neznamená, že tyto projekty, zlepšující interní fungování úřadů, nemají vliv na obyvatele měst. Právě naopak. Díky novému softwaru pro robotizaci a automatizaci mohou nyní pracovníci magistrátu města Zlín pracovat daleko efektivněji.

Softwarový robot zajišťuje automatizaci a optimalizaci procesů, příjem a rozdělení dat, třídění dat, prověření (kontrolu) správnosti údajů, přiřazení předem definovaných údajů ke konkrétním položkám, doplnění popisu ke kontrolovaným položkám s nesprávnými údaji, vytěžování dat (ze skenů dokumentů), generování předdefinovaných sestav, distribuci dat, rozesílání (distribuci) e-mailů a notifikací.

V praxi to funguje tak, že pracovníci magistrátu vytipují proces, který je rutinní a zpracovává pravidelně větší množství dat (podmínkou je, že všechna data musí být v elektronické formě). Provedou detailní analýzu celého procesu, na základě které se programuje proces pro robota. Následuje testování procesu, seznámení uživatelů s novým procesem, nasazení do ostrého provozu a nastavení časového harmonogramu pro pravidelné spuštění procesu. Četnost zpracování dat závisí na typu procesu a množství zpracovávaných dat (jednou denně, každou hodinu, v noci).

V další fázi projektu chtějí ve Zlíně implementovat například automatickou kategorizaci a distribuci příchozích elektronických zpráv (datové zprávy a e-maily) na podatelně. Dále by měl robot posloužit k zpracování některých typů majetkových dokladů, výdajových poukazů a vydaných faktur.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.