S využitím kompetence v samostatné působnosti může obecní zastupitelstvo zřídit obecní policii. Obecní policie se tak stává jedním z orgánů obce. Mezi hlavní činnosti patří zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění úkolů plynoucích z právního řádu např. ze zákona o silničním provozu, zákona o přestupcích, zákona o rybářství, lesního zákona nebo správního řádu. Pokud obecní policii zřídí město, označuje se jako městská policie.

V roce 2015 mělo obecní policii zřízenou 373 obcí a měst. Zaměstnanců obecních policií je v České republice 9 690, z toho 8 515 strážníků, kteří pro výkon svého povolání musí splňovat zákonné podmínky – bezúhonnost, spolehlivost, věk 21 let, zdravotní způsobilost, střední vzdělání s maturitní zkouškou. Strážníci obecní policie musí rovněž každé 3 roky projít zkouškou a získat osvědčení o odborné způsobilosti.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a dodržování vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na ochraně veřejného pořádku, působí na prevenci kriminality, dohlíží na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Obecní policie jsou nepostradatelné při odhalování a řešení protiprávního jednání na území obcí. Obecně lze konstatovat, že celkový počet přestupků projednaných obecní policií v blokovém řízení představuje cca 80 % ve srovnání s přestupky projednanými v blokovém řízení Policií České republiky. Obecní policie vyřeší více než 40 % všech blokově řešených přestupků v ČR.

Obecní (městská) policie je hrazena z rozpočtu obce, která jí zřídila a pokuty uložené v blokovém řízení strážníky jdou do rozpočtu obce. Například v hlavním městě Praze se náklady na městskou policii vyšplhaly na 1,6 mld. Kč, v blokovém řízení přitom pražští strážníci vybrali 64,5 mil. Kč. V Moravskoslezském kraji náklady činí 771,8 milionu Kč a na pokutách vybrali 19,6 mil. Kč. Nejméně nákladná je obecní policie v Kraji Vysočina, kde na ni v roce 2015 vynaložili 104 mil. Kč. Tamní strážníci však také vybrali nejméně pokut, a to v sumě 4 mil. Kč.

I při přepočtu na jednoho zaměstnance obecní policie jsou čísla stále velmi rozdílná. V Praze se náklady na jednoho zaměstnance městské policie šplhají do výše 709 tisíc Kč, zatímco v Ústeckém kraji se pohybují kolem 482 tisíc Kč. Republikový průměr činí něco kolem 520 tisíc Kč. Jeden strážník přitom v průměru vybere cca 25 000 Kč na pokutách. V Praze 30 tisíc Kč a v rekordním Jihomoravském kraji 55 tisíc Kč.

Náklady na obecní policii na jednoho obyvatele se v krajích rovněž různí. V Praze vyjde obecní policie jednoho obyvatele na 1 457 Kč, zatímco ve zbytku republiky se částka pohybuje mezi 588 Kč (Kraj Vysočina) a 901 Kč (Moravskoslezský kraj). Celorepublikový průměr činí 850 Kč.

Co do věkové struktury, nejvíce strážníků je aktuálně ve věku 41–50 let (3 331) a ve věku 31–40 let (2 576). V otázce vzdělání strážníci a čekatelé nejčastěji vystudovali střední školu s maturitou (6 738). Strážníků s vysokou školou je 1 233, střední školu bez maturity vykazuje 490 strážníků a vyšší odborné vzdělání 165 strážníků a čekatelů.

Pro zajímavost, za rok 2015 bylo hlášeno 325 fyzických útoků na strážníky, z nich nejvíce v Praze (95) a nejméně v Kraji Vysočina, kde nebyl hlášen žádný útok. Uveďme ještě, že strážníci obecní policie byli v roce 2015 nuceni použít služební zbraň pouze v 7 případech.

 

ZPĚT