Graf č. 8 ukazuje vývoj v sumě ročních nákladů na platy zaměstnanců obcí a krajů. K poslednímu plošnému zvýšení tarifů došlo v roce 2009, k „rozmrazení“ platů přistoupila vláda České republiky v roce 2014. K postupnému navyšování platů státních za­městnanců došlo v listopadu 2014 o 3,5 % a od listopadu 2015 pak k dalšímu navýšení o 3,3 %. Celkový objem ročních nákladů na zaměstnance obcí se pohybuje kolem 20,5 miliardy korun, zatímco kraje vykazují objem nákladů o hodnotě 3,3 miliardy korun.

Z grafu č. 9 je patrný rozdíl mezi úrovní prů­měrných platů na krajských samosprávách a na obcích, rozdíl je dlouhodobě ve výši cca 10 000 Kč měsíčně, přičemž v roce 2015 došlo k vyššímu nárůstu, kdy průměrný mě­síční plat zaměstnanců obcí se zvýšil za poslední dva roky o 3 %, u zaměstnanců krajů o 7 %. Je však nutné dodat, že se opět jedná pouze o matematický průměr všech platů. Činnosti vykonávané na krajské (ústřední) úrovni jsou zařazeny do vyšších platových tříd než obdobné činnosti vykoná­vané v místní působnosti.

Připomeňme, že Česká republika je rozdělena na 14 krajů včetně Prahy, které se na konci roku 2015 členily na 6 254 obcí. Necelou jednu sedminu (13,8 %) výdajů obecních rozpočtů představují výdaje na „platy a ostatní platby za provedenou práci“. V souhrnu to znamená výdaje na platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, odměny členům zastupitelstev a zákonné odvody.

V krajích je vývoj „platů a ostatních plateb za provedenou práci“ ve srovnání s obcemi daleko pomalejší. Výdaje na platy činí z běžných rozpočtových výdajů krajů 2,1 %.

Data k roku 2015.

ZPĚT