OECD vypracovala pro Českou republiku historicky první Přehled o stavu veřejné správy, tzv. OECD Public Governance Review. Přehled byl vypracován v rámci projektu spadajícího pod program „Good Governance“ financovaný z Fondů EHP 2014–2021. Projekt, za jehož realizaci je zodpovědné Ministerstvo vnitra, byl zahájen na konci roku 2021 a v roce 2022 probíhal sběr dat a tvorba Přehledu, do které byli zapojeni i čeští stakeholdeři. V březnu roku 2023 byl Přehled finalizován a zveřejněn.

Obsahem Přehledu je analýza současného stavu veřejné správy a především doporučení, jak zlepšit kvalitu služeb poskytovaných veřejnou správou v České republice se zřetelem na jejich dostupnost, efektivitu řízení a personální zajištění.

Přehled je rozdělen do několika částí. V úvodní části jsou shrnuty hlavní výzvy, kterým současná česká veřejná správa čelí. První kapitola se zaměřuje na téma posílení občanské participace. Druhá kapitola se věnuje strategickému řízení a roli centra vládnutí zejména ve vztahu k současným komplexním výzvám, jako je digitální nebo zelená tranzice. Třetí kapitola zkoumá využívání dat a evidence-informed přístupu při tvorbě politik a rozhodování. Čtvrtá kapitola pak zkoumá možnosti zefektivnění poskytování služeb veřejné správy v území a pátá kapitola je věnovaná oblasti digitalizace. V šesté kapitole věnované řízení lidských zdrojů ve státní a veřejné správě se OECD zaměřuje na dvě hlavní oblasti, a to budování značky, oslovování a náboru zaměstnanců/úředníků a zajištění funkčního a efektivního systému vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.  Součástí Přehledu je i případová studie, která zkoumá reakci české veřejné správy na pandemii onemocnění covid-19.

Aby byla zajištěna co nejvyšší možná implementace doporučení k výše zmíněným oblastem, na vytvořený Přehled bude navazovat Program na podporu implementace, v rámci kterého budou v průběhu roku 2023 probíhat odborné workshopy za účasti vysokých představitelů české veřejné správy, zahraničních expertů a expertů OECD, kde budou diskutovány konkrétní možnosti realizace doporučení.

TISKOVÁ ZPRÁVA MV ČR zde

Ke stažení:

Přehled o stavu veřejné správy | Česká republika | Česká republika na cestě k modernější a efektivnější veřejné správě (pdf, 7 MB)

Přehled o stavu veřejné správy v České republice | Česká republika na cestě k modernější a efektivnější veřejné správě | Klíčová zjištění a doporučení (pdf, 5,5 MB)

OECD Public Governance Reviews | Czech Republic | Towards a More Modern and Effective Public Administration (pdf, 5 MB)

OECD Public Governance Reviews: Czech Republic | Towards a more Modern and Effective Public Administration | Highlights (pdf, 5,6 MB)